Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Коригиране и допълване на Решение №47 от 17.06.2021 г. на
Общински съвет – Черноочене за ПУП – ПЗ за разширение на
площадката за ПСОВ – Черноочене

Уважаеми съветници,
В процеса на изработване на ПУП-ПЗ за разширение на площадката за Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – Черноочене, проектантският екип е констатирал, че разширението на площадката за пречиствателната станция няма да засегне имот с идентификатор 58731.10.328, за който ОбС – Черноочене е дал съгласие с Решение № 47 от 17.06.2021 год., а ще се засегнат имоти с идентификатори 58731.10.257 – нива и 58731.10.259 – пасище, собственост на община Черноочене – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, поради което предлагам, Общински съвет –Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.8 от ЗОС и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинската собственост и §14 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (Обн.ДВ, бр.100 от 2015 г., доп.ДВ, бр.79 от 2020 г.), Обшински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

1. ИЗМЕНЯ т.2 от Решение № 47 от 17.06.2021 г. като ЗАЛИЧАВА текста „и 58731.10.328 – пасище с храсти,осма категория на земята“.
2.ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за предоставяне на необходимата земя/терен/ от остатъчния фонд и за промяна на предназначението ѝ – от имоти с идентификатори 58731.10.257 – нива и 587.10.259 – пасище, стопанисвани и управлявани от община Черноочене в съответствие с чл.19 от ЗСПЗЗ, доказана с изработения и одобрен проект на ПУП – ПЗ за ПОСВ Черноочене.

С уважение,
Кмет на Община:
/А.Осман
Съгласувал:
Юрисконсулт Н.Реджеб

Изготвила:
Инж.Н.Милева