Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Издаване разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир “Паничково-2”, разположен в имот №001224 в землището на с. Паничково, общ. Черноочене, с цел – аквакултури и свързаните с тях дейности.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Съгласно чл.46, ал.1, т.2 от Закона за водите за аквакултури и свързаните с тях дейности се издава разрешително за ползване на воден обект. Съгласно чл. 52, ал.1, т. 3 за ползване на водни обекти – публична собственост разрешението се издава от кмета на общината след решение на Общинския съвет. В общинска администрация Черноочене е депозирано заявление и придружаваща документация от “Даш – 2008” ЕООД с адрес на управление с. Ночево, общ. Черноочене, представлявано от Емин Руфат Еминчауш – Управител, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект. За нуждите на издаването на разрешителното е изготвена преценка по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите(Приложение 1), и съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите (Приложение 2). Изготвено е разрешително за ползване на воден обект, което също прилагам към настоящата докладна (Приложение 3). С оглед гарантиране на лични или обществени интереси в определения срок, в който заинтересуваните лица имаха възможност да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, в общинска администрация не са получени възражения и предложения.
Като се има предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Черноочене да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, разрешава на кмета на община Черноочене да издаде разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир “Паничково – 2”, разположен в имот № 001224 в землището на с. Паничково, общ. Черноочене за аквакултури и свързаните с тях дейности за срок до изтичане на договора.
2. Приема предложения проект за Разрешително за ползване на гореописания воден обект.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

Съгласувал :
/Наим Реджеб – юрисконсулт/

Съгласувал :
/Неджатин Салим – директор дирекция „ОА“/

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на община Черноочене

ГРАО/ХШ

Изх.№……………………../…………2021г.
с. Черноочене
П Р Е Ц Е Н К А

съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите

Настоящата преценка се извършва на основание чл. 62, ал. 1 и ал. 6, във връзка и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в заявление с вх. № 94-00-2081 / 21.10.2021г. г. от “Даш – 2008” ЕООД с адрес на управление с. Ночево, общ. Черноочене, представлявано от Емин Руфат Еминчауш – Управител, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир “Паничково-2” разположен в поземлен имот №001224 в землището на с. Паничково, с цел – аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено с изискващите с по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 5 от ЗВ данни и документи.
Направената преценка по чл. 62, ал. 1 е съобразена със следното:
1. Предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни (ПУРБ):
Ползването на язовир “Паничково-2” разположен в землищата на с. Паничково, общ. Черноочене с цел аквакултури и свързаните с тях дейности. Водния обект е изграден преди около 50г.
Съгласно писмо с Изх. № ПД-1197/1/22.10.2021г. на РИОСВ – гр. Хасково, ползването на язовира не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни“, за опазване на природните местообитания, приета от Министерския съвет с Решение № 661/16.10.2007г.
От гореизложеното е видно, че заявеното искане за ползване на водният обект – яз. “Паничково-2” с местоположение в землището на с. Паничково, общ. Черноочене за цел аквакултури и свързаните с тях дейности не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район за басейново управление на водите, т.е. заявеното ползване няма да повлияе отрицателно на повърхностното водно тяло.

2. Съвместимост с обществените интереси и придобити права, в това число нуждите на населението от района на водовземането:
С реализацията на ползването няма да се нарушат обществени интереси и придобити права на други водоползватели, тъй като към настоящия момент такива не са заявени и не са предоставени на други лица.
3.Съответствие с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство:
Мястото на ползване попада в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000.
4. Възможност за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за изграждане съоръжения за исканото водовземане:
Няма възможност за съвместно използване. До обекта липсва изградена инфраструктура за водоземане.
5. Налични водни ресурси по количество и качество:
Заявеното искане не е свързано с водовземане от водния обект.
6. Съответствие на заявеното водно количество с целите на водовземане:
Заявеното искане не е свързано с водовземане от водния обект.
7. Наличие на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване:
Няма друга алтернатива за исканото ползване.
8. Изпълнение на условията на чл. 156б – 156ж на ЗВ:
Съгласно ПУРБ посоченият участък не попада в обхвата на повърхностно водно тяло. Реализирането на инвестиционното намерение е допустимо според утвърдения ПУРБ при спазване на мерките, касаещи водните тела и програмите за достигане, запазване и подобряване на доброто състояние на водите и няма вероятност да окаже значително въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

Настоящата преценка е положителна при стриктно спазване на мерките, заложени в ПУРБ и въз основа на нея се открива процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир “Паничково-2” с цел аквакултури и свързаните с тях дейности намиращ се в поземлен имот №001224 в землището на с. Паничково, общ. Черноочене.

Утвърдил:
АЙДЪН ОСМАН
Кмет на община Черноочене

изх. № …………………
с. Черноочене

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка чл. 46, ал.1 т.2 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в заявление с вх. № 94-00-2081/21.10.2021 г. на “Даш – 2008“ ЕООД с адрес на управление с. Ночево, общ. Черноочене, представлявано от Емин Руфат Еминчауш – Управител за откриване на процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир – язовир “Паничково-2”, разположен в имот № 001224 в землището на с. Паничково, с идентификатор 55395.1.224 по КК с. Паничково, общ. Черноочене, с цел – аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 т. 5 от ЗВ данни и документи.

1. Целта на заявеното използване на водите: риборазвъждане и възпроизводство на аквакултури.
2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите;
– язовир “Паничково-2”, разположен в имот № 001224 в землището на с. Паничково и имот с идентификатор 55395.1.224 по КК на с. Паничково, общ. Черноочене
3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:
язовир “Паничково-2” с:
• максимален воден обем – няма данни;
• залята площ на язовира – 5, 885 дка;
3.1. Язовирна стена:
• тип – земно насипна със заскаляване на мокрия откос;
• дължина на короната – 10 м;
• височина – 2,50 м;
3.2. Облекчителни съоръжения:
• преливник – страничен – ширина 3 м с отвеждащия канал с трапецовидно сечение – ширина на основата – 2 м, дълбочина – 1 м, дължина – 20 м.

4. Място на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, код по ЕКАТТЕ:
язовир “Паничково-2”, разположен в местности:
– Язовир с имотен № 001224 в землището на с. Паничково , община Черноочене ЕКАТТЕ: 55395, поземлен имот публична общинска собственост, АОС № 501/29.10.2009 г.
– имот идентификатор 55395.1.224 по КК на с. Паничково, общ. Черноочене.
Географски координати: N – 41°51′20,71˝
E – 25°10′18,00˝

5. Проектните параметри на ползването: язовир “Паничково-2“, разположен в землището на с. Паничково – площ 5, 885 дка.

6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на
водите.
6.1. Задължения при ползването на водния обект:
– Да не се допуска замърсяване на водния обект;
– Да не се извършва изпускане на води с цел риболов;
– Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативния ефект върху водната екосистема;
– Да се осигурява подаване на вода за напояване на земеделски земи, при наличие на издадени разрешителни за водоползване за напояване от евентуални заявители, без това да застрашава отглеждането на риба.
– Да се гарантира правото на гражданите за общо водовземане и/или ползване, при наличие на полезен воден обем в язовира – над технологичния минимум, необходим за поддържане живота на рибите и за контрола върху качеството на водите, обитавани от риби.
6.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:
– Заплащане съгласно договор за възлагане, стопанисване, поддръжка и експлоатация на воден обект.

6.3. Използване на водите в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне.
– Да спазва параметрите на разрешеното водоползване.

– При осъществяване на дейността да се извършва постоянен контрол върху състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея и се вземат мерки за отстраняване на неизправностите по същите, като се информират своевременно компетентните органи: Басейнова районна дирекция – Източнобеломорски район с център Пловдив Районна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и Община Черноочене.

– При установяване на неизправност на, язовирната стена и облекчителните съоръжения титулярът на разрешителното е длъжен незабавно за уведоми писмено контролиращия орган – Басейнова районна дирекция – Източнобеломорски район с център Пловдив, Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението ” и Община Черноочене относно датата на установяване на неизправността и предприетите мерки;

– При наложително изпускане на води във връзка с висока вълна, възникване на авария или извършване на ремонтни дейности, титуляра на разрешителното е длъжен своевременно да уведоми:
• контролиращия орган Басейнова районна дирекция – Източнобеломорски район с център Пловдив;
• Районна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”;
• Община Черноочене.

– При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на повърхностни води, да уведоми писмено незабавно контролиращия орган – Басейнова районна дирекция – Източнобеломорски район с център Пловдив и РИОСВ-Хасково за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредба на чл. 20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологично щети;

– При необходимост от прилагане на специфични методи за рибовъдство да се уведомяват предварително Басейнова районна дирекция – Източнобеломорски район с център Пловдив и собственикът Община Черноочене, като се представя за съгласуване обяснителна записка с приложени „мерки“ за недопускане на замърсяване на водите и принадлежащите земи на водохранилищата;

– Режим на риболов – съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА),
(ДВ, бр. 41/2001).

– Разрешен режим на ползване – целогодишно

– Да се поддържа нормалната проводимост на трасето на преливника на разстояние до 500м. от язовирната стена;

– При изпускане на води от язовира по време на преминаване на висока вълна, както и при опасност от авария или при извършване на ремонтни работи, ползвателят предприема мерки за нейното безпрепятствено провеждане /отстраняване на аварии/ и за ограничаване на риска за хора, материални ценности и околна среда и незабавно уведомява собственика, Басейнова районна дирекция – Източнобеломорски район с център Пловдив и Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението ” и Община Черноочене;

– Да се изпълнява стриктно разработения авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

– Действието на разрешителното се прекратява по реда и при условията на чл. 70, ал. 1 от Закона за водите, включително в т.ч и при неупражняване в срок от 1 (една) година на произтичащото от настоящото разрешително право на
ползване;

– Изменение и/или продължаване на разрешителното се извършва по реда на Глава четвърта, Раздел ІІІ от Закона за водите.

– Кмета на община Черноочене може да постанови отнемане на разрешителното по реда на чл. 79а от Закона за водите при:

• неизползване на изградена водностопанска система за срок една година;

• осъществяване на ползване извън целите, посочени в разрешителното;

• нарушаване условията на разрешителното;

• неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок;

• неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването;

6.4. Опазване на водите и околната среда.
– Да не се допуска замърсяване на водния обект с петролни продукти, битови, строителни и производствени отпадъци;

– Да не се извършва заустване води с битов, производствен или друг произход във водния обект.

6.5. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

– Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

– Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки, и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

– Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
6.6. Продължаване на разрешителното:
– Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му.

– Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 и чл. 77 от Закона за водите.

– Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.

6.7. Отнемане на разрешителното:
– Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: Нарушаване условията нa разрешителното;

– Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок;

– Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от
заинтересованите лица.

Община Черноочене, ул. “Шеста” №9,
с. Черноочене пощенски код 6701
Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на община Черноочене