Ново оборудване получиха читалищата в Чернооченско

Новини

С ново оборудване и мултимедийни конфигурации ще сдобият читалищата на територията на община Черноочене. Това става възможно след като общината спечели финансиране на проектно предложение за „Закупуване на съоръжения, оборудване, обзавеждане, озвучителна техника и компютърна конфигурации на читалища“.

Кметът на общината Айдън Осман, председателят на управителния съвет на Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене“ Ферхад Ферхад и екипа на МИГ-а подписаха административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/“ за бенефициенти, възложители по Закона за обществените поръчки, на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Споразумението е тристранно – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ „Минерални бани – Черноочене“ и Община Черноочене.

„Това е вторият публичен проект по линия на МИГ „Минерални бани-Черноочене“, който се реализира на наша територия“, заяви кметът на община Черноочене Айдън Осман. Той допълни, че по заданието се предвижда закупуването на компютърни конфигурации, мултифункционални устройства, библиотечен софтуер, маси, столове, климатици и други

„Основна цел на екипа ни е подобряване на читалищната дейност, създаване комфорт на читателите и работещите“, каза още кметът. Той даде уверение, че ангажиментите и дейностите, по които работи Община Черноочене ще продължат.

Исмет ИСМАИЛ