Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №823
от 20. 10. 2021 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №04/28.01.2021 г.; №19/25.02.2021 г.; №21/25.02.2021г.; №29/29.04.2021г.; №31/29.04.2021 г. и №№ 72, 75, 76, 77/11.10.2021г. на ОбС – Черноочене,

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 11.11.2021 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене за:
I. За продажба на:
1. Неурегулиран ПИ с №75 с площ 250 кв.м. по плана на с. Ябълчени, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №250/20.06.2016 г., с начална тръжна цена 1 974,00 /хиляда деветстотин седемдесет и четири лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
2. Незастроен УПИ ІV в кв. 8 с площ 800 кв.м. по плана на с. Железник, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1221/17.09.2021 г., с начална тръжна цена 6 526,00 /шест хиляди петстотин двадесет и шест лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
3. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.282 с площ 657 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1222/20.09.2021 г., с начална тръжна цена 6 833,00 лв. /шест хиляди осемстотин тридесет и три лв. и 00 ст./ без ДДС.
4. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.247 с площ 871 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1223/29.09.2021 г., с начална тръжна цена 9 335,00 лв. /девет хиляди триста тридесет и пет лв. и 00 ст./ без ДДС.
5. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.284 с площ 874 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1224/29.09.2021 г., с начална тръжна цена 9 598,00 лв. /девет хиляди петстотин деветдесет и осем лв. и 00 ст./ без ДДС.
6. Поземлен имот с идентификатор 67893.600.625 в с. Соколите, общ. Черноочене, с площ 2 970 кв.м., Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – За друг вид производствен, складов обект. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1056/11.01.2021 г., с начална тръжна цена 11 022,24 /единадесет хиляди и двадесет и два лв. и 24 ст./ лв. без ДДС.
7. Поземлен имот с идентификатор 67893.600.626 в с. Соколите, общ. Черноочене, с площ 1 872 кв.м., Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – За друг вид производствен, складов обект. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1057/11.01.2021 г., с начална тръжна цена 6 947,38 /шест хиляди деветстотин четиридесет и седем лв. и 38 ст./ лв. без ДДС.
8. Поземлен имот с идентификатор 67893.600.628 в с. Соколите, общ. Черноочене, с площ 3 323 кв.м., Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – За друг вид производствен, складов обект. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1058/11.01.2021 г., с начална тръжна цена 12 332,34 /дванадесет хиляди триста тридесет и два лв. и 34 ст./лв. без ДДС.
9. Поземлен имот с идентификатор 67893.600.629 в с. Соколите, общ. Черноочене, с площ 2 454 кв.м., Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – За друг вид производствен, складов обект. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1059/11.01.2021 г., с начална тръжна цена 9 107,29 /девет хиляди сто и седем лв. и 29 ст./лв. без ДДС.
10. Незастроен УПИ ІІІ в кв. 2 с площ 580 кв.м. по частичната регулация на с. Драганово, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1127/06.04.2021 г., с начална тръжна цена 4 695,00 /четири хиляди шестстотин деветдесет и пет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
11. Незастроен ПИ с пл.сн. №156 с площ 359 кв.м. по плана на с. Божурци – Дединци, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1065/28.01.2021 г., с начална тръжна цена 2 834,00 /две хиляди осемстотин тридесет и четири лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
12. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.222 с площ 591 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №747/09.09.2020 г., с начална тръжна цена 13 170,00 лв. /тринадесет хиляди сто и седемдесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
13. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.223 с площ 572 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №748/09.09.2020 г., с начална тръжна цена 12 747,00 лв. /дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС.
14. Лек автомобил – „ВАЗ 21101” с рег. № К2600АМ, с начална тръжна цена 1 050,00 /хиляда и петдесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.

II. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години:
1. Поземлен имот с идентификатор 34117.10.298 в землището на с. Йончово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 22 186 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1225/18.10.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 221,86 /двеста двадесет и един лв. и 86 ст./ лв.

III. Избор на оператор за възлагане на стопанисване, поддръжка и експлоатация на общински водни обекти:
1. Поземлен имот с идентификатор 58829.127.324, находящ се в землището на с. Пчеларово, НТП – водоем, с площ 1 951 кв.м., при начална тръжна годишна наемна цена – 65,55 лв. без ДДС.
2. Срок на договора за избор на оператор за възлагане, стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти – 10 /Десет/ години.
3. Специфичните условия към участниците в търга: Да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон.
4. Определям следните договорни условия:
4.1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Черноочене по реда на чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите.
4.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, /приета с ПМС №12 от 2020 год./, както и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура /приет с ДВ. бр.97 от 02.11.2004 година/.
Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 08.11.2021 г. на цена 15,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 09.11.2021 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА