Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Приемане на Решение за право на преминаване през общински имот с
идентификатор 35047.8.471-пасище за достъп до имот с идентификатор
35047.8.140 по КККР на с.Каблешково, намиращ се в зона Жм по пред-
вижданията на ОУП на община Черноочене.

достъп до имота й чрез преминаване преминаване с дължина към 3.0м
Уважаеми общински съветници,

Във връзка с Решение №42 от 19.03.2020год. на ОбС-Черноочене, с което е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на земеделска земя с идентификатор 35047.8.140 по КККР на с.Каблешково, общ.Черноочене, собственост на Шазие Мехмед Фарис от с.Каблешково, с цел промяна предназначение на земеделската земя и застрояване с жилищна сграда в зона Жм по предвижданията на ОУП на община Черноочене и постъпило от собственичката Заявление с вх.№.54-00-1757 от 07.09.2021г. с искане за разрешаване право на преминаване през общински имот с идентификатор 35047.8.471-пасище за достъп до частен имот с идентификатор 35047.8.140, като за достъпа /пътна връзка/ ще са необходими към 15кв.м. /разстояние на преминаване към 3.0м / от имот с идентификатор 35047.8.471-пасище, намиращо се между общински път с идентификатор 35047.8.470 и частен имот с идентификатор 35047.8.140 по КККР на с.Каблешково, предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.8 от ЗОС във връзка с чл.1 и чл.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, и във връзка с чл.19, ал.1 и чл.25, ал.3 т.1 от ЗСПЗЗ и чл.29, ал.3 от ЗОЗЗ и във връзка с Решение № 42/19.03.2020г. на ОбС-Черноочене

Р Е Ш И:

1.Общински съвет – Черноочене, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.8 от ЗОС във връзка с чл.3, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, приета от Общински съвет – Черноочене, и във връзка с чл.19, ал.1 и чл.25, ал.3 т.1 от ЗСПЗЗ и чл.29, ал.3 от ЗОЗЗ Общинския съвет – с.Черноочене изразява предварително съгласие за право на преминаване и промяна предназначение на необходимата земеделска земя / около 15кв.м. и дължина на преминаване към 3.0м/ от имот с идентификатор 35047.8.471-пасище на община Черноочене /ОПФ/ по КККР на с.Каблешково, общ.Черноочене, за изграждане на пътна връзка до частен имот с идентификатор 35047.8.140 – земеделска земя, предвидена в ОУП за застрояване в зона Жм след промяна предназначението на земеделската земя, като необходимата площ да се докаже с проект за пътна връзка и придобие статут на публична общинска собственост.

С УВАЖЕНИЕ !
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН/

с.Черноочене
юли, 2021год.

Съгласувал: юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева