Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Коригиране на технически неточности в Плана за интегрирано развитие на Община Черноочене (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Уважаеми съветници,

С решение №23 от 29.04.2021г. Общински съвет Черноочене прие „План за интегрирано развитие на община Черноочене (ПИРО) за периода 2021-2027г.”.
Планът е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на Общината. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Черноочене.

В т. 4.3.6 на ПИРО са допуснати технически неточности:
Предлагам в т. 4.3.6 Защитени зони и НАТУРА 2020 (стр.44-45) да се коригират следните фактически грешки:
1. Площта на поддържан резерват „Женда“ от 39.9 ха да се коригира на 41.2886 ха, съгласно Заповед № РД-640/14.08.2012 г. на МОСВ;
2. Площта на природна забележителност „Находище на ела“ от 11,3 ха да се коригира на 13,1 ха, съгласно Заповед №233/04.04.1980 г. на КОПС;
3. В частта за защитените зони по НАТУРА 2000 да се коригират разменените заповед за обявяване на защитена зона BG0002073 „Добростан” и решение на МС за одобряване на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, както следва:
– „Родопи Средни” (BG0001031) по Директива 92/43/ЕЕС, обявена с Решение No.611 от 16.10.2007 г. Общата площ на зоната възлиза 155 107.69 ха
– „Добростан” (BG0002073) по Директива 79/409/ЕЕС, обявена със Заповед No.РД-528 от 26.05.2010 г. Общата площ на зоната възлиза 83 655.44 ха и обхваща общините Кърджали, Ардино, Черноочене и област Хасково, област Смолян област Пловдив.

С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет Черноочене на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 13, ал.4,ал.5 и чл.24, т.1 от Закона за Регионално развитие да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Приема променените текстове в т. 4.3.6 Защитени зони и НАТУРА 2020 (стр. 44-45) от “План за интегрирано развитие на Община Черноочене за периода 2021-2027 г.“ както следва:

1. В землището на с. Женда се намират:
 Поддържан резерват “Женда” (Къзъл Черпа), с площ от 41,2886 ха – носи името на доминиращия връх в района Казълчирпа (1 036 м). Представлява черборова гора, останки от някогашна богата растителност, заобиколена от издънкова дъбова гора, която се простира и извън резервата.
 ЗМ „Боровете“ с площ от 25,1 ха
 ПЗ „Елата“ м. Келевия дренак с площ от 0.5 ха
2. В землището на с. Мурга се намира:
 ПЗ „Находище на ела“ с площ от 13,1 ха, съгласно Заповед No.233 от 04.04.1980 г.
Елови находища при с. Мурга и с. Женда са обявени за защита на Елата (Abies Alba) от сем. Борови, която е терциерен реликт и е рядко и необичайно растение. Регистрирани са три находища на територията на област Кърджали, като две от тях са в община Черноочене. Находището на ела при с. Мурга е най-голямо. То е почти чисто. Около него в територия от около 13.1 ха също сред бука и дъба се срещат отделни елови дървета. И в двете находища възрастта на еловите дървета надхвърля 150 години. Находището при с. Женда в местността “Келявия дренак” е смесено – 50% ела и 50% зимен дъб, с малък примес от габър и трепетлика.
Защитените зони по Натура 2000, попадащи на територията на община Черноочене са Информацията за защитените зони е представена в таблицата по-долу.
Над половината от територията на общината е включена в две препокриващи се до голяма степен защитени зони по НАТУРА 2000, обявени по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици:
 „Родопи Средни” (BG0001031) по Директива 92/43/ЕЕС, обявена с Решение №611 от 16.10.2007 г. Общата площ на зоната възлиза 155 107.69 ха и обхваща общините Кърджали, Ардино, Черноочене и област Пловдив и област Смолян;
 „Добростан” (BG0002073) по Директива 79/409/ЕЕС, обявена със Заповед № РД-528 от 26.05.2010 г. Общата площ на зоната възлиза 83 655.44 ха и обхваща общините Кърджали, Ардино, Черноочене и област Хасково, област Смолян област Пловдив.

Съгласувал:
/Юрисконсулт Н.Реджеб/

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А.ОСМАН/