Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването,поддръжката и експлоатацията на водоем публична общинска собственост в землището на с. Пчеларово чрез предоставянето му под наем.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно Закона за водите (ЗВ) публична общинска собственост са водите и водните обекти, когато са разположени на земи – общинска собственост, в това число естествените извори, езера и язовири, включително и прилежащите им съоръжения и събирателни деривации. В § 12 от ПЗР на Закона за водите се постановява, че в общините, на чиято територия има язовири – публична общинска собственост, за които не са сключени договори за стопанисването, поддръжката и експлоатацията им, по предложение на кмета на общината, общинския съвет приема решение за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите чрез предоставянето им под наем.
Във връзка с това предлагам Общински съвет – Черноочене да приеме решение за откриване на процедура за изборна оператор на язовирна стена за водоем публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Пчеларово.

ПРОЕКТ ЗА Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС във връзка с §12, точка 2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ бр.103/29.11.2013 г.), Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

І. Дава съгласие да бъде открита процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на воден обект публична общинска собственост чрез предоставянето му под наем :

– Воден обект с идентификатор 58829.127.324 с площ 1951 кв. м.,, в землището на с.Пчеларово , при начална годишна наемна цена 65,55 лв. без ДДС.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за избор на оператор чрез провеждане на публичен търг.
1. Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на воден обект – 10 / десет / години.
2. Специфични условия към участниците в търга – да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон.
3. Определя следните договорни условия.
3.1. След подписване на договора за избор на оператор същия се задължава съгласно чл.50, ал.3,т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и / или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Черноочене по реда на чл.52,ал.1, т.3 от Закона за водите.
3.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, и за осъществяване на контрол за техническото им състояние от 2020 год., / приета с ПМС № 12 от 28.01.2020 год./, както и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ. бр.97 от 02.11.2004 година.
ІІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Черноочене за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот – общинска собственост.

Изготвил:
Ст. спец. „ПС”
/Йордан Георгиев/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/

Директор-дирекция “ОА”:
/Неджатин Салим/

С уважение,
АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене