Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост. Промените могат да се извършват в рамките на бюджетните взаимоотношения на Община Черноочене с централния бюджет.
Общинския съвет с Решение №16/25.02.2021г., прие бюджета на Община Черноочене за 2021 година. С приемането на бюджета на общината в инвестиционната програма за 2021 година е включен обект: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хориз. маркировка и знаци на територията на Община Черноочене: път (ІІ-58, Комунига – Тополово/ – Паничково) разклон с. Паничково KRZ 2437; път (ІІ-58, Комунига – п.к. Паничково/ Йончево) разклон с. Йончево KRZ 2442; път /ІІ-58/ Комунига – мах. Пошево KRZ 3458; път (ІІ-58, Габрово – Комунига/ – Черна нива – Ново селище – Бакалите /KRZ 1343) разклон с. Черна нива KRZ 2435; път (ІІ-58, Черноочене – Габрово) разклон с. Габрово; път разклон с. Даскалово KRZ 1444 (ІІ-58, Черноочене – Габрово/Даскалово – Зимница – Дядовско/ KRZ 1432); път KRZ 1432, Черноочене – Житница/-Божурци; път разклон KRZ 1434 (KRZ 1433, Черноочене – Севдалина / Бели вир – Яворово); KRZ 1432, Черноочене – Житница/ с. Каблешково; път разклон с. Патица KRZ 2431 /І-5/, Черноочене – Черна скала/; път /KRZ 14333, Свободиново – Севдалина/ – Стражница – Възел-/І-5/; път /KRZ 2450, Свободиново-Стражница/ – Верско; път /І-5/ Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк/ – разклон Каняк“ на стойност 320 000 лв., от които 236 073 лв. са от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Съгласно чл. 10, ал. 2 и ал. 3, т. 9 и т. 10 от Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство, предвидените дейности по основен ремонт на обект: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хориз. маркировка и знаци на територията на Община Черноочене: път (ІІ-58, Комунига – Тополово/ – Паничково) разклон с. Паничково KRZ 2437; път (ІІ-58, Комунига – п.к. Паничково/ Йончево) разклон с. Йончево KRZ 2442; път /ІІ-58/ Комунига – мах. Пошево KRZ 3458; път (ІІ-58, Габрово – Комунига/ – Черна нива – Ново селище – Бакалите /KRZ 1343) разклон с. Черна нива KRZ 2435; път (ІІ-58, Черноочене – Габрово) разклон с. Габрово; път разклон с. Даскалово KRZ 1444 (ІІ-58, Черноочене – Габрово/Даскалово – Зимница – Дядовско/ KRZ 1432); път разклон KRZ 1434 (KRZ 1433, Черноочене – Севдалина / Бели вир – Яворово); KRZ 1432, Черноочене – Житница/ с. Каблешково; път разклон с. Патица KRZ 2431 /І-5/, Черноочене – Черна скала/; път /KRZ 14333, Свободиново – Севдалина/ – Стражница – Възел-/І-5/; път /KRZ 2450, Свободиново-Стражница/ – Верско; път /І-5/ Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк/ – разклон Каняк“, се класифицират като текущо поддържане и текущ ремонт на пътищата.
Поради лошото състояние на улиците в населените места и на общинската пътна мрежа на община Черноочене, възникна необходимост от неотложни текущи ремонти на уличната мрежа и общинската пътна мрежа в общината.
Във връзка с гореизложеното е необходимо кмета на общината да направи предложение до министъра на финансите, средствата предвидени за обект: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хориз. маркировка и знаци на територията на Община Черноочене: път (ІІ-58, Комунига – Тополово/ – Паничково) разклон с. Паничково KRZ 2437; път (ІІ-58, Комунига – п.к. Паничково/ Йончево) разклон с. Йончево KRZ 2442; път /ІІ-58/ Комунига – мах. Пошево KRZ 3458; път (ІІ-58, Габрово – Комунига/ – Черна нива – Ново селище – Бакалите /KRZ 1343) разклон с. Черна нива KRZ 2435; път (ІІ-58, Черноочене – Габрово) разклон с. Габрово; път разклон с. Даскалово KRZ 1444 (ІІ-58, Черноочене – Габрово/Даскалово – Зимница – Дядовско/ KRZ 1432); път KRZ 1432, Черноочене – Житница/-Божурци; път разклон KRZ 1434 (KRZ 1433, Черноочене – Севдалина / Бели вир – Яворово); KRZ 1432, Черноочене – Житница/ с. Каблешково; път разклон с. Патица KRZ 2431 /І-5/, Черноочене – Черна скала/; път /KRZ 14333, Свободиново – Севдалина/ – Стражница – Възел-/І-5/; път /KRZ 2450, Свободиново-Стражница/ – Верско; път /І-5/ Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк/ – разклон Каняк“, на стойност 236 073 лв. и за обект: „Основен ремонт, реконструкция и изграждане на нови площадки за игри и обучение и благоустрояване на двора на ДГ „Знаме на мира“ с. Черноочене, обл. Кърджали“ на стойност 39 649 лв., да се трансформират от целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на следните обекти:
1. „Ремонт и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Черноочене: път KRZ1434/ KRZ1433, Черноочене – Севдалина/ – Бели вир – Каняк/ KRZ1432/ – Яворово; път KRZ2452/ KRZ1434, Черноочене – Бели вир/ Бели вир – мах. Повиен; път/ III-5071, Черноочене – Три могили/ Драганово – Вождово KRZ2447; път KRZ1444/II-58, Черноочене – Габрово/ – Даскалово – Зимница – Дядовско / KRZ1432/; път KRZ3451/ KRZ1432, Черноочене – Житница/ – Долна махала; път KRZ2442 (Комунига – п. к. Паничково/Йончево; път KRZ3471 / KRZ1434, Яворово – Каняк/ – Лейка; път KRZ2431/I-5, Черноочене – Черна скала/ – с. Патица; път KRZ2443 (II-58, п. к. Паничково – Тополово/ Ночево; път KRZ1433/I-5, Черноочене – Железник/ – Свободиново – Гр.общ./Черноочене-Кърджали/-Севдалина-Чилик-/I-5/; път KRZ2441/ KRZ, Пчеларово – Черноочене/ – Среднево – /III5071/; път KRZ2450/ KRZ1433, Свободиново – Севдалина/ – Стражница – Възел-/I-5/, път KRZ 2435 /III-58, Габрово-Комунига/-Черна нива – Ново селище – Бакалите – / KRZ 1343/; път KRZ2440/I-5/ Черноочене – мах. Горна махала – I-5; общински път /II-58, Черноочене – Габрово/ – Лясково на стойност 56 010,00 лева.
2. „Текущ ремонт на улици в населените места на територията на община Черноочене: улична мрежа с. Бели вир, улична мрежа с. Божурци, улична мрежа с. Житница, улична мрежа с. Лясково, улична мрежа с. Паничково, улична мрежа с. Стражница, улична мрежа с. Габрово, улична мрежа с. Железник, улична мрежа с. Среднево, улична мрежа с. Комунига, улична мрежа с. Минзухар, улична мрежа с, Свободиново, улична мрежа с. Яворово, улична мрежа с. Нови пазар, улична мрежа с. Пчеларово и улична мрежа с. Черноочене“ на стойност 219 712,00 лева.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г., Общински съвет – с. Черноочене
РЕШИ:

I. Дава съгласие на кмета на Община Черноочене да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на 275 722,00 лв. от целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на следните обекти:
1. „Ремонт и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Черноочене: път KRZ1434/ KRZ1433, Черноочене – Севдалина/ – Бели вир – Каняк/ KRZ1432/ – Яворово; път KRZ2452/ KRZ1434, Черноочене – Бели вир/ Бели вир – мах. Повиен; път/ III-5071, Черноочене – Три могили/ Драганово – Вождово KRZ2447; път KRZ1444/II-58, Черноочене – Габрово/ – Даскалово – Зимница – Дядовско / KRZ1432/; път KRZ3451/ KRZ1432, Черноочене – Житница/ – Долна махала; път KRZ2442 (Комунига – п. к. Паничково/Йончево; път KRZ3471 / KRZ1434, Яворово – Каняк/ – Лейка; път KRZ2431/I-5, Черноочене – Черна скала/ – с. Патица; път KRZ2443 (II-58, п. к. Паничково – Тополово/ Ночево; път KRZ1433/I-5, Черноочене – Железник/ – Свободиново – Гр.общ./Черноочене-Кърджали/-Севдалина-Чилик-/I-5/; път KRZ2441/ KRZ, Пчеларово – Черноочене/ – Среднево – /III5071/; път KRZ2450/ KRZ1433, Свободиново – Севдалина/ – Стражница – Възел-/I-5/, път KRZ 2435 /III-58, Габрово-Комунига/-Черна нива – Ново селище – Бакалите – / KRZ 1343/; път KRZ2440/I-5/ Черноочене – мах. Горна махала – I-5; общински път /II-58, Черноочене – Габрово/ – Лясково на стойност 56 010,00 лева.
2. „Текущ ремонт на улици в населените места на територията на община Черноочене: улична мрежа с. Бели вир, улична мрежа с. Божурци, улична мрежа с. Житница, улична мрежа с. Лясково, улична мрежа с. Паничково, улична мрежа с. Стражница, улична мрежа с. Габрово, улична мрежа с. Железник, улична мрежа с. Среднево, улична мрежа с. Комунига, улична мрежа с. Минзухар, улична мрежа с, Свободиново, улична мрежа с. Яворово, улична мрежа с. Нови пазар, улична мрежа с. Пчеларово и улична мрежа с. Черноочене“ на стойност 219 712,00 лева.

Приложение: Справка по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи – Приложение № 14 от ФО-1/18.01.2021 г.

Изготвил:
Мюмюн Бекир
Главен специалист „Бюджет“

Съгласували:
Неджатин Салим
Директор на дирекция „Обща администрация“

Севинч Мехмед
Главен счетоводител

Наим Реджеб
Юрисконсулт

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

Приложение:
prilojenie_14_spravka_89_zdbrb_2021