Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Актуализация на Бюджета на Община Черноочене за 2021 година и актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2021 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка със сключен договор доставка на лек автомобил за нуждите на Община Черноочене с финансов лизинг, прието с Решение на Общински съвет №66/09.08.2021, се налага увеличаване на приходната страна на бюджета в параграф 93-17 „Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)“ с 44 464 лв. Погашенията по договора за финансов лизинг през 2021 година следва да се отразят по параграф 93-18 „Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)“и по параграф 29-10 „Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит“.
В процес на изпълнението на общинския бюджет на основание чл. 124, ал. 3 и в съответствие с чл. 128 от Закона за публичните финанси се налага актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2021 година.
Предвид гореизложеното предлагам да се направи актуализация на следните обекти:
1. Обект: „Закупуване на компютри и копирна техника за Общинска администрация“ да се намали на 7 520 лв.
2. Обект: „Закупуване на друго оборудване, машини и съоръжения за Общинска администрация“ да се намали на 4 170 лв.
3. Обект: „Закупуване на автомобил“ годишната задача да се увеличи на 53 015 лв., от които собствени средства в размер на 8 551 лв. и други източници за финансиране в размер на 44 464 лв. Собствените средства заложени за обекта се намаляват с 7 986 лв., което намаление се отразява по параграф 93-18 „Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)“ в размер на (-) 7 113 лв. и по параграф 29-10 „Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит“ в размер на (-) 873лв.
4. Обект: „Корекция на част от дере – с. Каблешково с участък в кв. 67 по ПУП на с. Черноочене“ да се намали на 4 320 лв.
5. Обект: „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Образоване“ да се намали на 1 750 лв.
6. Обект: „Закупуване на стопански инвентар“ във функция „Образование“ да се намали на 5 640 лв.
7. Обект: „Основен ремонт, реконструкция и изграждане на нови площадки за игри и обучение и благоустрояване на двора на ДГ „Знаме на мира“ с. Черноочене, обл. Кърджали“ да се намали на 43 729 лв.
8. Обект: „Допълнително водоснабдяване с. Йончево, общ. Черноочене“ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ и да се занули.
9. Обект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води от канализациите на селата Черноочене, Каблешково, Нови пазар, Пряпорец и Среднево“ предлагам да се занули в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“.
10. На обект: „Изместване на ВЛ 20 к. в. извод „Железник-Арпезос“ в участъка от стълб №16/1 до стълб №16/4 преминаващ през УПИ кв.12 и кв. 14 пу ПУП на с. Пряпорец, общ. Черноочене“ годишната задача да се увеличи на 60 270 лв.
11. Обект: „Изработка и монтаж на метален навес – обществена спирка в с. Комунига, общ. Черноочене“ в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ да се занули.
12. Да се добави нов обект: „Допълнително водоснабдяване с. Йончево, общ. Черноочене“ в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ с годишна задача 3 223 лв.
13. Да се добави нов обект: „Изграждане на зона за отдих и игра в с. Паничково, общ. Черноочене (финансирана от ПУДООС)“ в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ с годишна задача 4 995 лв.
14. Да се добави нов обект: „Благоустрояване на пустеещ терен в зона за отдих и игри в с. Черноочене, общ. Черноочене (финансирана от ПУДООС)“ в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ с годишна задача 4 994 лв.
15. Да се добави нов обект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води от канализациите на селата Черноочене, Каблешково, Нови пазар, Пряпорец и Среднево“ в дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места“ с годишна задача 90 391 лв.
16. Обект: „Изграждане на зона за отдих и игра в с. Паничково, общ. Черноочене (финансирана от ПУДООС)“ в дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ да се занули.
17. Обект: Благоустрояване на пустеещ терен в зона за отдих и игри в с. Черноочене, общ. Черноочене (финансирана от ПУДООС) в дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ да се занули.
18. Сметната стойност на обект: „Рехабилитация на общински път KRZ 1444, участък от разклона на път II-58 за с. Даскалово до центъра на с. Даскалово, общ. Черноочене“ да се увеличи на 150 440 лв.
19. Сметната стойност на обект: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хориз. маркировка и знаци на територията на Община Черноочене: път (ІІ-58, Комунига – Тополово/ – Паничково) разклон с. Паничково KRZ 2437; път (ІІ-58, Комунига – п.к. Паничково/ Йончево) разклон с. Йончево KRZ 2442; път /ІІ-58/ Комунига – мах. Пошево KRZ 3458; път (ІІ-58, Габрово – Комунига/ – Черна нива – Ново селище – Бакалите /KRZ 1343) разклон с. Черна нива KRZ 2435; път (ІІ-58, Черноочене – Габрово) разклон с. Габрово; път разклон с. Даскалово KRZ 1444 (ІІ-58, Черноочене – Габрово/Даскалово – Зимница – Дядовско/ KRZ 1432); път разклон с. Божурци KRZ 2454 (KRZ 1432, Черноочене – Житница/-Божурци); път разклон KRZ 1434 (KRZ 1433, Черноочене – Севдалина / Бели вир – Яворово); път разклон с. Каблешково KRZ 2448 (KRZ 1432, Черноочене – Житница); път разклон с. Патица KRZ 2431 /І-5/, Черноочене – Черна скала/; път /KRZ 14333, Свободиново – Севдалина/ – Стражница – Възел-/І-5/; път /KRZ 2450, Свободиново-Стражница/ – Верско; път /І-5/ Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк/ – разклон Каняк“ да се намали на 236 073 лв.
20. Обект: „Изработка и монтаж на метална кабина – обществена спирка в махала Средска, кметство Женда (1 спирка) и в разклона за с. Стражница, общ. Черноочене ( 1 спирка)“ в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ да се занули.
21. Да се добави нов обект: „Изработка и монтаж на метална кабина – обществена спирка в махала Средска, кметство Женда (1 спирка) и в разклона за с. Стражница, общ. Черноочене ( 1 спирка)“ в дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“ със стойност 3 967 лв.
22. Да се добави нов обект: Изработка и монтаж на метален навес – обществена спирка в с. Комунига, общ. Черноочене“ в дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“ със стойност 3 524 лв.
23. Обект: Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“, с. „Черноочене“, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд на благоустрояване на дворни площи“ да бъде съфинансирана с местни приходи в размер на 5 487 лв.
24. Обект: „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене” да бъде съфинансирана с местни приходи в размер на 4 993 лв.

След направената актуализация общата стойност на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене през 2021 година ще се увеличава с 36 478 лв. и ще възлиза на 2 859 331 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Неразделна част от настоящата докладна записка е Приложение 1 Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на ДМА и НДМА и за проучвателни и проектни работи от Община Черноочене за 2021 г.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и чл. 127 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.30, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене одобрява компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средствата от целевата субсидия по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г. и на капиталови разходи финансирани с общински средства съгласно Приложение 1.

Изготвил:
Мюмюн Бекир
Главен специалист Бюджет

Съгласували:
Неджатин Салим
Директор на дирекция Обща администрация

Севинч Мехмед
Главен счетоводител

Наим Реджеб
Юрисконсулт

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

Приложение:

KAPITALOVI_RAZHODI_Aktualizaciya_Oktomvri_2021