Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №641
от 19. 08. 2021 г. на Кмета на община Черноочене и Решение №60/09.08.2021 г. на ОбС – Черноочене,

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 09.09.2021 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене, за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, както следва:

1. Помещение – кухня с площ 46 кв.м. на първи етаж от сграда с идентификатор 58731.703.306.1 по КККР на с. Пряпорец , с начална месечна наемна цена – 172.04 /сто седемдесет и два лв. и 04 ст. /лв. без ДДС.
2. Стая за офис №1 с площ 13 кв.м. в сграда с идентификатор 81236.502.2.1 по КККР на с. Черноочене, с начална месечна наемна цена – 53.30 /петдесет и три лв. и 30 ст. /лв. без ДДС.
3. Стая за офис №2 с площ 13 кв.м. в сграда с идентификатор 81236.502.2.1 по КККР на с. Черноочене, с начална месечна наемна цена – 53.30 /петдесет и три лв. и 30 ст. /лв. без ДДС.
4. Две помещения с обща площ 20 кв.м. в сграда с идентификатор 81236.502.2.1 по КККР на с. Черноочене, с начална месечна наемна цена – 120.10 /сто и двадесет лв. и 10 ст. /лв. без ДДС.

Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 14,00 часа на 08.09.2021 г. на цена 15,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 08.09.2021 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА