Докладна записка

Материали до ОбС

От Айдън Осман – Кмет на община Черноочене

Относно: Одобряване на разходите за командировки на Председателя на
Общински съвет–Черноочене за първото полугодие на 2021 година

Уважаеми дами и господа общински съветници!

В изпълнение на своите функции и задачи като председател на ОбС–Черноочене за първото полугодие на 2021 година г-жа Бедрие Газиюмер е направила разходи за командировки в страната в размер на 120.00 лв./сто и двадесет лева/ за участия в работна среща в офиса на Сдружение „Толерантност”, в съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ и в Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировки в страната Общинският съвет следва да одобри извършените разходи за командировки.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет–Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировки в страната, Общински съвет–Черноочене одобрява извършените разходи за командировки от г-жа Бедрие Газиюмер – председател на Общински съвет – Черноочене за първото полугодие на 2021 година в размер на 120.00 лв./сто и двадесет лева/.

Внесъл: _______________
/ Айдън Осман/
Изготвил:_____________
/Мюмюн Бекир/

Съгласувал:______________
/Севинч Мехмед/