Общински съвет в Черноочене одобри училищна мрежа – 2021/2022

Новини

Общинският съвет в Черноочене с решения на последното си редовно заседание прие училищната мрежа и предложи на Министерството на образованието и науката да утвърди списъка със защитени и средищни училища в общината за настоящата учебна 2021/2022 година. Председателят на Общински съвет – Черноочене Бедрие Газиюмер подложи на гласуване проекто-дневния ред от 17 основни и 2 допълнителни точки. Тя направи отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии за първото шестмесечие на тази година.
За защитени учебни заведения са предложени да бъдат обявени основните училища в Паничково, Габрово, Лясково и Комунига, а като средищни в Паничково, Габрово и Средно училище „Христо Смирненски” в общинския център.
За защитени детски градини се предлагат тези в Житница, Габрово и Лясково, а като средищни в Черноочене, Комунига, Габрово и Житница.
Кметът на община Черноочене Айдън Осман изтъкна, че един от основните приоритети на общинската управа е подобряване условията, в които се осъществява учебно-възпитателния процес и опазване на училищната мрежа. Той увери, че въпреки предизвикателствата на естествените демографски процеси, които поставят през образованието в малките населени места, община Черноочене до краен предел ще продължава да дофинансира от общинския бюджет издръжката на слетите и маломерни паралелки по училищата.
По време на сесията Айдън Осман направи отчет за изпълнението на бюджета за 2020 година и го определи като много добър от гледна точка на изпълнение.
Съветниците взеха решение да се допълнят обекти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост – парцели за продажба, имоти за отдаване под наем на маломерни земеделски земи.
Исмет ИСМАИЛ