Обява

Търгове

На основание чл.50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №438
От 29.06.2021 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №04/28.01.2021 г.; №19/25.02.2021 г.; №21/25.02.2021г.; №29/29.04.2021г.; №31/29.04.2021 г. и №№41, 44, 48, 49/17.06.2021 г. на ОбС – Черноочене,

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 29.07.2021 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене за:

I. За продажба на:

1. Поземлен имот с идентификатор 67893.600.625 в с. Соколите, общ. Черноочене, с площ 2 970 кв.м., Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – За друг вид производствен, складов обект. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1056/11.01.2021 г., с начална тръжна цена 11 022,24 /единадесет хиляди и двадесет и два лв. и 24 ст./ лв. без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67893.600.626 в с. Соколите, общ. Черноочене, с площ 1 872 кв.м., Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – За друг вид производствен, складов обект. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1057/11.01.2021 г., с начална тръжна цена 6 947,38 /шест хиляди деветстотин четиридесет и седем лв. и 38 ст./ лв. без ДДС.
3. Поземлен имот с идентификатор 67893.600.628 в с. Соколите, общ. Черноочене, с площ 3 323 кв.м., Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – За друг вид производствен, складов обект. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1058/11.01.2021 г., с начална тръжна цена 12 332,34 /дванадесет хиляди триста тридесет и два лв. и 34 ст./лв. без ДДС.
4. Поземлен имот с идентификатор 67893.600.629 в с. Соколите, общ. Черноочене, с площ 2 454 кв.м., Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – За друг вид производствен, складов обект. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1059/11.01.2021 г., с начална тръжна цена 9 107,29 /девет хиляди сто и седем лв. и 29 ст./лв. без ДДС.
5. Незастроен УПИ ІІІ в кв. 2 с площ 580 кв.м. по частичната регулация на с. Драганово, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1127/06.04.2021 г., с начална тръжна цена 4 695,00 /четири хиляди шестстотин деветдесет и пет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
6. Незастроен ПИ с пл.сн. №156 с площ 359 кв.м. по плана на с. Божурци – Дединци, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1065/28.01.2021 г., с начална тръжна цена 2 834,00 /две хиляди осемстотин тридесет и четири лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
7. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.222 с площ 591 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №747/09.09.2020 г., с начална тръжна цена 13 170,00 лв. /тринадесет хиляди сто и седемдесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
8. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.223 с площ 572 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №748/09.09.2020 г., с начална тръжна цена 12 747,00 лв. /дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС.
9. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.59 с площ 523 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1130/26.04.2021 г., с начална тръжна цена 5 439,00 /пет хиляди четиристотин тридесет и девет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
10. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.285 с площ 795 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1120/05.03.2021 г., с начална тръжна цена 8 269,00 лв. /осем хиляди двеста шестдесет и девет лв. и 00 ст./ без ДДС.
11. Незастроен урегулиран поземлен имот ХI в кв.5 с площ 595 кв. м. по плана на с. Лясково, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1133/04.06.2021 г., с начална тръжна цена 5 370,00 /пет хиляди триста и седемдесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
12. Незастроен урегулиран поземлен имот ХII в кв.5 с площ 612 кв.m. по плана на с. Лясково, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1134/04.06.2021 г., с начална тръжна цена 5 505,00 /пет хиляди петстотин и пет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.

II. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години:

1. Поземлен имот с идентификатор 65841.10.278 в землището на с. Свободиново, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 7 000 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1135/04.06.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 77,00 /седемдесет и седем лв. и 00 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 14221.13.38 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 49 336 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1136/04.06.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 493,36 /четиристотин деветдесет и три лв. и 36 ст./ лв.
Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 14,00 часа на 28.07.2021 г. на цена 15,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 28.07.2021 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА