Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Гласуване на решения по дневен ред на заседание на Общото събрание
„ В и К „ ООД, гр. Кърджали”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Насрочено е заседание на Общото събрание на „ В и К „ ООД, гр. Кърджали за 20.05.2021 г. при следния дневен ред:
1.Отчет на управителя за дейността на «В и К« ООД-Кърджали през 2020 г.
2.Приемане на годишния финансов отчет на «В и К» ООД-Кърджали за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г.
4.Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на «В и К» ООД-
Кърджали за 2020 г.
5.Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
за 2021 год.;.
6.Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството – „Български
ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 16 121 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки един (161 202 броя дяла с номинална стойност 1 лв. всеки на обща стойност 161 202 лв. от капитала на дружеството преди увеличение па капитала му и деноминацията на лева, съгласно последно обявен в ТР дружествен договор), представляващи 51% от капитала на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията, в размер на 161 202 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200930145117-4/ 13.01.2021 г, на Агенция по вписванията с приложено Заключение (оценителска експертиза) на експертите по Акт за назначаване на вещи лица № 20200930145117/01.10.2020 г.
Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 16 121 дяла от капитала на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали държавата ще запише и придобие 161 броя акции с номинална стойност 1000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и обща номинална стойност от 161 000 лева.
7.Вземане на решение за промени в дружествения договор на „ВиК“ ООД – гр.
Кърджали, във връзка с решението по т. 6 от дневния ред, както следва:
7.1.В чл. 5 текста . Държавата – представлявана от определено от министъра на
ТРС лице“ се заменя с „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София“.
7.2.Чл. 11, ал. 1 и ал, 2 се изменят така:
Чл. 11. Капитал.
(1) Капиталът на дружеството е в размер на 316 090 (триста и шестнадесет хиляди и
деветдесет) лева, разпределен в 31 609 (тридесет и една хиляди шестстотин и девет) дяла
по 10 (десет) лева всеки.
(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:
„Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София – 16 121 дяла на обща стойност 161 210
лв.;
Община Ардино – 1 264 дяла на обща стойност 12 640 лв.;
Община Джебел – 948 дяла на обща стойност 9 480 лв.;
Община Кирково – 2 529 дяла на обща стойност 25 290 лв.
Община Крумовград – 2 529 дяла на обща стойност 25 290 лв.
Община Кърджали – 5 690 дяла на обща стойност 56 900 лв.
Община Момчилград – 1 580 дяла на обща стойност 15 800 лв.
Община Черноочене – 948 дяла на обща стойност 9 480 лв.

8.Разни.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с писмо на „ВиК“ООД, гр.Кърджали с изх. № 04-13-23 от 20.04.2021 г. за свикване на Общото събрание на „ВиК „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, предлагам Общински съвет-Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Представителят на община Черноочене, определен с Решение № 05 от 28.11.2019 година на Общински съвет Черноочене да гласува по дневния ред на заседанието на Общото събрание на „ В и К „ ООД, гр. Кърджали, така както следва:
По точка 1 от дневния ред на предстоящото заседание упълномощава представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност, и винаги в полза на Община Черноочене при приемане на отчета на управителя за дейността на «В и К» ООД-Кърджали през 2020 г.;
По точка 2 от дневния ред упълномощава представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност, и винаги в полза на Община Черноочене при приемане годишния финансов отчет на «В и К» ООД-Кърджали за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.
По точка 3 от дневния ред упълномощава представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност, и винаги в полза на Община Черноочене при приемане предложението на управителя на дружеството печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2020 г. на «В и К» ООД-Кърджали да се отнесе в сметка „Други резерви“ на дружеството, в съответствие с Разпореждане на Министерския съвет .
По точка 4 от дневния ред упълномощава представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност, и винаги в полза на Община Черноочене при приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на «В и К» ООД- Кърджали за 2020 г.;
По точка 5 от дневния ред упълномощава представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност, и винаги в полза на Община Черноочене при приемане предложението на управителя на дружеството за избор на регистриран одитор Васка Тодорова Гелина – регистриран одитор №0667, гр.София, ул.“Алдомировска“ №90, ет.2, ап.6 ,да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на «В и К» ООД – Кърджали за 2021 г. Възнаграждението по договора с одитора да бъде не по-високо от 9500 /девет хиляди и петстотин / лева без ДДС;
По точка 6 от дневния ред упълномощава представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност, и винаги в полза на Община Черноочене при приемане на нов съдружник в дружеството -„Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министьра на регионалното развитие и благоустройството назначени от Агенцията по вписванията, в размер на 161 202 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200930145117-4/ 13.01.2021 г, на Агенция по вписванията с приложено Заключение (оценителска експертиза) на експертите по Акт за назначаване на вещи лица № 20200930145117/01.10.2020 г.
Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез министьра на регионалното развитие и благоустройството върху 16 121 дяла от капитала на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали държавата ще запише и придобие 161 броя акции с номинална стойност 1 000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и обща номинална стойност от 161 000 лева.
По точка 7 от дневния ред упълномощава представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност, и винаги в полза на Община Черноочене при извършване на промени в дружествения договор на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали, във връзка с решението по т. 6 от дневния ред, както следва:
7.1.В чл. 5 текста .Държавата – представлявана от определено от министьра на ТРС лице“ се заменя с „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София“.
7.2.Чл. 11, ал. 1 и ал, 2 се изменят така:
Чл. 11. Капитал.
(1) Капиталът на дружеството е в размер на 316 090 (триста и шестнадесет хиляди и
деветдесет) лева, разпределен в 31 609 (тридесет и една хиляди шестстотин и девет) дяла
по 10 (десет) лева всеки.
(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

„Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София – 16 121 дяла на обща стойност 161 210
лв.;
Община Ардино – 1 264 дяла на обща стойност 12 640 лв.;
Община Джебел – 948 дяла на обща стойност 9 480 лв.;
Община Кирково – 2 529 дяла на обща стойност 25 290 лв.
Община Крумовград – 2 529 дяла на обща стойност 25 290 лв.
Община Кърджали – 5 690 дяла на обща стойност 56 900 лв.
Община Момчилград – 1 580 дяла на обща стойност 15 800 лв.
Община Черноочене – 948 дяла на обща стойност 9 480 лв.

По точка 8 от дневния ред – разни от предстоящото заседание упълномощава представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност, и винаги в полза на Община Черноочене.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
/Кмет на община Черноочене/