Докладна записка

Материали до ОбС

1. Относно: ОПРЕДЕЛЯНЕ на пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, възлизаща на 434,00 лева за учредяване на право на пристрояване, по смисъла на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, върху 50 кв.м. от застроен поземлен имот с идентификатор 58731.703.211 по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, одобрен със Заповед №РД-18-273/02/05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ общински недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост №541/18.02.2020 г., на заявителя Неждет Нешад Ибрям, съгласно подадено от него Заявление с вх. № 94-00-780/17.03.2021 г., като собственик на жилищна сграда, построена въз основа на отстъпено право на строеж от община Черноочене с Договор за учредяване право на строеж от 25.03.2002 г. и Разрешение за строеж № 20/27.04.2002 г., изд. от гл. архитект на община Черноочене, за изграждане на пристройка с площ 50 кв.м. към жилищна сграда с височина до 10 м., построена в гореописания общински недвижим имот.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В Община Черноочене е постъпило Заявление с вх. № 94-00-780/17.03.2021 г. от Неждет Нешад Ибрям от с. Пряпорец, общ. Черноочене до кмета на община Черноочене, с което заявителят моли да му бъде учредено право на пристрояване върху 50 кв.м. от застроен поземлен имот с идентификатор 58731.703.211 по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, представляващ общински недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост №541/18.02.2020 г.
Към заявлението са приложени изискуемите документи, установяващи правото на заявителя да му бъде учредено право на пристрояване по реда на чл.38, ал.2 от ЗОС.
Видно от Разрешение за строеж № 20/27.04.2002 г., изд. от гл. архитект на община Черноочене и учреденото право на строеж от община Черноочене на Неждет Нешад Ибрям с Договор за учредяване право на строеж от 25.03.2002 г. е реализирано от Неждет Нешад Ибрям, като същият е собственик на жилищна сграда, застроен в поземлен имот с идентификатор 58731.703.211 по КККР на с. Пряпорец, общ.Черноочене, одобрен със Заповед №РД-18-273/02/05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ общински недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 541/09.07.2020 г.
Към преписката е приложена и скица-проект за инвестиционно намерение за пристройка към съществуваща жилищна сграда, която е съгласувана от гл. архитект на община Черноочене.
Предвид изложеното, моля Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС във вр. с чл. 42 чл. 43 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, приета от Общински съвет – Черноочене да приеме следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост във вр. с чл. 42 чл. 43 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, приета от Общински съвет – Черноочене, ОДОБРЯВА пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител, възлизаща на 434,00 лева за учредяване на право на пристрояване, по смисъла на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, върху 50 кв.м. застроен поземлен имот с идентификатор58731.703.211 по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, одобрен със Заповед №РД-18-273/02/05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ общински недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост №541/18.02.2020 г., на Неждет Нешад Ибрям, като собственик на жилищна сграда, построена в застроен поземлен имот с идентификатор 58731.703.211 по КККР на с. Пряпорец, въз основа на отстъпено право на строеж от община Черноочене с Договор за учредяване право на строеж от 25.03.2002 г. и Разрешение за строеж № 20/27.04.2002 г., изд. от гл. архитект на община Черноочене, за изграждане на пристройка с площ 50 кв.м. към жилищна сграда с височина до 10 м., построена в гореописания общински недвижим имот.
2. Упълномощава кмета на общината да учреди право на пристрояване на площ от 50 кв.м. и височина до 10 м. на Неждет Нешад Ибрям към жилищна сграда, собственост на същия, построена в застроен поземлен имот с идентификатор 58731.703.211 по КККР на с. Пряпорец, собственост на община Черноочене по предоставена и съгласувана от гл. архитект на общината скица-проект за инвестиционно намерение за жилищни нужди със срок за реализиране на правото на строеж пет години.
Изготвил:
Ст. спец. „ОС“:………………….
/Шафер Ахмед/
Съгласували:
Юрисконсулт:………………….
/Наим Реджеб/

Директор на дирекция
„Обща администрация“:………………….
/Неджатин Салим/ С уважение,
АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА