Община Черноочене допълва социалните услуги с „Патронажна грижа+“

Новини

С цел създаване на устойчивост и непрекъснатост на услугата „Патронажна грижа“ Община Черноочене ще изпълнява друг договор „Патронажна грижа +”. Кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Патронажна грижа + в община Черноочене”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана от ЕСФ. Финансовата помощ е в две направления. Едната е за осигуряване подкрепа, чрез предоставяне на патронажни грижи в домашна среда за възрастни хора и лица с увреждания от обучен мобилен екип специалисти. Второто направления е за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на Covid – 19.
По първото направление за период от 12 месеца над 50 потребители ще продължат да получават здравни грижи, психологическа подкрепа и социални услуги в рамките на до 2 часа дневно в домашна среда, съгласно потребностите в индивидуалната им оценка, каза Айдън Осман.
Предоставянето на услугата патронажна грижа започва от 05.05.2021 година след снабдяване на мобилния екип от специалисти с лични предпазни средства, консумативи и материали за осъществяване на дейността.
По второто направление потребителите и персонала на защитени жилища за лица с умствена изостаналост в чернооченските села Минзухар и Патица ще получат подкрепа за превенция и преодоляване последствията от пандемията Covid – 19.
В рамките на планираните средства за срок от 12 месеца ще бъде назначен допълнителен персонал за ежедневна дезинфекция и хигиенизиране на помещенията, сградата и прилежащите площи с осигурена техника, дезинфектанти и почистващи препарати. Част от персонала ще бъде снабден с мобилни устройства за дистанционна работа при възникване на необходимост.
Като доставчик на социални услуги община Черноочене ще използва максимално възможностите за разширяване на съществуващите и разкриване на нови, за да откликне на заявените потребности на нуждаещите се, подчерта Айдън Осман.
Исмет ИСМАИЛ