Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Черноочене, съгласно член 27 от Закона за социалните услуги.

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на изискванията на член 27, ал.1 от Закона за социалните услуги, във всяка община се създава Съвет по въпросите на социалните услуги. Съгласно ал.2, Съветът по въпросите на социалните услуги подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината; разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги на територията на общината; изпълнява и други функции, възложени от общинския съвет.
Съгласно член 27, ал.3 от Закона за социалните услуги, съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги се определя с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината, като в състава се включват представителите на органите осъществяващи сътрудничество на общинско ниво: териториални структури на Минестерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи; частни доставчици на социални услуги на територията на общината и областта; юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност; потребители на социални услуги.
Във връзка с член 26 и член 27, ал.1 от Закона за социалните услуги бяха изпратени покани до ръководителите на изброените териториални структури за определяне на техен представител в Съвета по въпросите на социалните услуги в община Черноочене. В отговор на изпратените покани, съответните ръководители с официално писмо до кмета на общината посочиха техни представители.
Във връзка с гореизложеното предлагам на ОбС – с. Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :
На основание чл. 21 ал. 2, чл. 17 ал.1 т.7, чл. 20 и чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.27 от Закона за социалните услуги, Общински съвет- Черноочене

Р Е Ш И :

1. Създава Съвет по въпросите на социалните услуги и определя неговия състав, както следва:
Председател: Ферхад Ферхад – заместник – кмет на Община Черноочене;
Членове:
1. Ренета Велкова – главен експерт в отдел „ Профилактика на болестите и промоция на здравето” на Дирекция „Обществено здраве” към Регионална здравна инспекция Кърджали;
2. Юзлем Али – социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хората с увреждания и социални услуги” към Дирекция „Социално подпомагане” – град Кърджали;
3. Емил Венчев- полицейски инспертор в ПУ- Черноочене, представител на Министерство на вътрешните работи;
4. Недрет Мехмед– директор на ОУ, село Габрово и общински съветник;
5. Сали Халил – представител на Националната организация „Малки български хора”;
6. Д-р Себахат Мехмед – общински съветник

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене