Информация

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

В края на месец декември 2020 година приключва изпълнението на дейностите по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.101-0069 по процедура BG05М9OР001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 3″, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ
Във връзка с преодоляване последиците от извънредното положение, извънредната епидемична обстановка и пандемията от Covid – 19, 58 потребители, жители на община Черноочене в продължение на 9 месеца получаваха помощ при снабдяване с лекарства, лекарствени средства, храна, хранителни продукти, дезинфектанти и препарати, осъществяване на връзка с институциите и с личния лекар, оказване на методическа помощ при попълване и подаване на заявления, заплащане.
Оказаната помощ беше насочена към възрастни хора, лица с увреждания, самотни майки с деца до 12 годишна възраст и карантинирани заразени с Covid – 19 или контактни лица.
Територията на общината беше разделена на 10 микрорайона с цел да бъдат обхванати максимален брой нуждаещи се потребители. Предоставянето на помощта стартира на 15 април и се осъществяваше от мобилен екип от 10 социални асистенти. Поради големия интерес от 01.09.2020 година в проекта беше включен още един социален асистент в нов обособен район с по-голям брой нуждаещи се от подкрепа лица от целевата група.
Договорената безвъзмездна финансова помощ в размер на 62 130 лева освен за възнаграждения на наетите лица бе изразходвана и за пълен набор от лични предпазни средства, препарати за лична дезинфекция и дезинфекция на работните места и коли, както и канцеларски материали и консумативи за обезпечаване дейностите по проекта.
С отварянето на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-6.002 „Патронажна грижа +”, общината получи възможността да изготви и подаде проектно предложение по процедурата, която се изпълнява по приоритетна ос № 6 „ Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, с което постигнатите по настоящия проект резултати ще бъдат надградени.

Утвърдил:………………………………..
Кмет на община: Айдън Осман/