Обява

Търгове

На основание чл.50 от НРПУРОС на ОбС – с. Черноочене, Заповед № 897 от
26.10.2020 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014г.; №05/06.02.2020 г.; №35/19.03.2020 г.; №№63 и 65/29.06.2020 г.; №№84 и 86/12.10.2020г. на ОбС – с. Черноочене,

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 12.11.2020 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:

I. За продажба на:
1. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ-46 в кв.8 с пл.сн. №46 с площ 1060 м.кв. по КРП на с. Бели вир, махала Повиен, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №297/30.10.2017 г., с начална тръжна цена 10 963,00 лв. /десет хиляди деветстотин шестдесет и три лв. и 00 ст./ без ДДС.
2. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ-45 в кв.8 с пл.сн. №45 с площ 700 м.кв. по КРП на с. Бели вир, махала Повиен, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №298/30.10.2017 г., с начална тръжна цена 7 119,00 лв. /седем хиляди сто и деветнадесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
3. Незастроен ПИ с пл.сн. №87 с площ 1660 кв.м. по КРП на с. Свободиново, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №185/29.07.2014 г., с начална тръжна цена 13 747,00 лв. /тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС.
4. Незастроен ПИ с пл.сн. №86 с площ 1200 кв.м. по КРП на с. Свободиново, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №184/29.07.2014 г., с начална тръжна цена 9 805,00 лв. /девет хиляди осемстотин и пет лв. и 00 ст./ без ДДС.
5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51994.802.6.1.6 – гараж 2, с площ 23,92 кв.м, находящ се в сграда с идентификатор 51994.802.6.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 51994.802.6 по КККР на с. Нови пазар, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №544/16.03.2020 г., с начална тръжна цена 3 464,00 лв. /три хиляди четиристотин шестдесет и четири лв. и 00 ст./ без ДДС.
6. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.200 с площ 551 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №737/20.08.2020 г., с начална тръжна цена 12 279,00 лв. /дванадесет хиляди двеста седемдесет и девет лв. и 00 ст./ без ДДС.
7. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.202 с площ 524 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №738/08.09.2020 г., с начална тръжна цена 11 677,00 лв. /единадесет хиляди шестстотин седемдесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС.
8. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.203 с площ 527 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №739/08.09.2020 г., с начална тръжна цена 11 743,00 лв. /единадесет хиляди седемстотин четиридесет и три лв. и 00 ст./ без ДДС.
9. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.76 с площ 757 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №740/08.09.2020 г., с начална тръжна цена 16 908,00 лв. /шестнадесет хиляди деветстотин и осем лв. и 00 ст./ без ДДС.
10. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.259 с площ 800 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №741/08.09.2020 г., с начална тръжна цена 17 867,00 лв. /седемнадесет хиляди осемстотин шестдесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС.
11. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.214 с площ 681 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №746/09.09.2020 г., с начална тръжна цена 15 210,00 лв. /петнадесет хиляди двеста и десет лв. и 00 ст./ без ДДС.
12. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.222 с площ 591 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №747/09.09.2020 г., с начална тръжна цена 13 170,00 лв. /тринадесет хиляди сто и седемдесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
13. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.223 с площ 572 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №748/09.09.2020 г., с начална тръжна цена 12 747,00 лв. /дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС.
14. Урегулиран поземлен имот XІV-30, кв.7 с площ 670 кв.м. по КРП на с. Лясково, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №528/24.09.2019 г., с начална тръжна цена 8 246,00 лв. /осем хиляди двеста четиридесет и шест лв. и 00 ст./ без ДДС.

II. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от пет стопански години.
1. Поземлен имот с идентификатор 55960.7.13 в с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1997 кв.м., ТПТ-земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №749/09.09.2020 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 33,95 /тридесет и три лв. и 95 ст./ лв.

III. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.
1. Поземлен имот с идентификатор 52153.3.51 в с. Ново селище, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 12157 кв.м., ТПТ-земеделска, НТП – ливада, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №743/08.09.2020 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 121,57 /сто двадесет и един лв. и 57 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 38176.3.502 в с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14062 кв.м., ТПТ- земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №578/19.06.2020 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 154,68 /сто петдесет и четири лв. и 68 ст./ лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 80830.5.558 в с. Черна нива, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 19309 кв.м., ТПТ- земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №579/19.06.2020 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 193,09 /сто деветдесет и три лв. и 09 ст./ лв.

IV. Избор на оператор за възлагане на стопанисване, поддръжка и експлоатация на общински водни обекти:
1. Водоем с обща площ 15550 кв. м., находящ се в землищата на с. Пчеларово с идентификатор 358829.138.328 с площ 10743 кв.м. и на с. Минзухар с идентификатор 48307.6.56 с площ 4807 кв.м., при начална тръжна годишна наемна цена – 300,00 лв.
2. Срок на договора за избор на оператор за възлагане, стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти – 10 /Десет/ години.
3. Специфичните условия към участниците в търга: Да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон.
4. Определям следните договорни условия:
4.1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Черноочене по реда на чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите.
4.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, приета с ДВ. бр. 17 от 2004 год., както и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ. бр.97 от 01.11.2004 година.

Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 10.11.2020 г. на цена 15,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 11.11.2020 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА