Информация

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

В община Черноочене стартира предоставянето на услугата патронажна грижа по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05М9OР001-2.103-0031-С01 по процедура  BG05М9OР001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4″, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ.

Проектът допълва, надгражда и осигурява устойчивост на предоставените услуги по Договор № BG05М9OР001-2.040-0029-С01 по процедура  BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2″,  срокът на който  приключи на 01.10.2020 година.

О услугатата „патронажна грижа” ще се възползват 58 възрастни хора и лица с увреждания от различни населени места на територията на общината. Седем нови потребители са изявили желание за включване в проекта, а астаналите 51 потребители са получавали услугата за срок от 12 месеца по Компонент – 2.

Преди стартиране на услугата на новите потребители бяха изготвени индивидуални оценки на потребностите от екип общински служители.

Предоставянето на услугата патронажна грижа започна от 02.10.2020 година и ще бъде с продължителност 6  месеца. Съгласно индикираните в индивидуалната оценка потребности всеки потребител ще получава в рамките на 2 часа дневно здравни, социални, комунално битови услуги и психологическа подкрепа.

За нуждите на потребителите продължават да се грижат управител на услугите и мобилен екип от 8 специалисти в различни области на здравните и социални услуги. Екипът се състои от три медицински сестри, рехабилитатор, психолог, социален асистент и двама домашни санитари.

        До края на месец октомври 2020 година екипът ще бъде снабден с всички необходими медицински изделия, медикаменти, предпазни и почистващи средства и канцеларски материали. Мобилният екип ще премине и двудневно надграждащо обучение, свързано с превенцията от заразяване с вируса и преодоляване последиците от извънредното положение, извънредната епидемична обстановка и пандемията от Covid – 19. След провеждането на надграждащото обучение специалистите ще положат изпит и получат сертификат.

Проектът е на стойност 45 047,52 лева и се осъществява с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.