Община Черноочене ще осигурява патронажна грижа още 6 месеца

Новини

До началото на април следващата година Община Черноочене ще продължава предлагането на услугата по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година, на Европейския социален фонд. Общо 58 потребители с определени потребности ще се възползват от услугата за срок от 6 месеца, като по-голямата част от тях са участвали в досегашния Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”- компонент 2.
През периода октомври 2019 г и септември 2020 година 78 възрастни хора и лица с увреждания от различни населени места на територията на община Черноочене получаваха в рамките на до 2 часа дневно здравни, комунални, социални услуги и психологическа подкрепа в съответствие със заявените потребности.
За тяхна се грижеше мобилен екип от 8 специалисти в различни области на здравните и социални услуги- медицински сестри, рехабилитатор, психолог, социален асистент и домашни санитари.
Откакто през 2013 г. е открит Център за социални услуги в домашна среда по друг социален проект до сега над 170 нуждаещи се от района са получили услуги от този вид.
„Винаги целим да осигурим качествена грижа в домашна среда на лица с трайни увреждания с невъзможност за самообслужване, чрез повишено качество на грижа, целенасоченост и гъвкавост на предоставянето на услуга в общността“, каза кметът на Община Черноочене Айдън Осман.
За гарантиране качеството и ефективността на услугата, през месец септември мобилния екип премина обучителна програма на медицински специалисти и на социални работници. То се проведе в хоспис „Добролюбие” в Кърджали. Екипът специалисти ще премине надграждащо обучение във връзка с пандемията Covid-19 и ще получи необходимите предпазни средства и предпазно облекло.

Исмет ИСМАИЛ