Информация

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Приключи изпълнението на дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05М9OР001-2.040-0029 по процедура  BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ

През периода 01.10.2019 г.-30.09.2020 година 78 възрастни хора и лица с увреждания от различни населени места на територията на общината получаваха в рамките на до 2 часа дневно здравни, комунални, социални услеги и психологическа подкрепа в съответствие със заявените и и индикирани потребности.

За нуждите на потребителите се грижеше управител на услугите и мобилен екип от 8 специалисти в различни области на здравните и социални услуги- три медицински сестри, рехабилитатор, психолог, социален асистент и двама домашни санитари.

          За гарантиране качеството и ефективността на услугата патронажна грижа през месец септември специалистите от мобилния екип преминаха петдневно обучение по две различни програми – програма за обучение на медицински специалисти и програма за обучение на социални работници. Практическото обучение бе проведено в Хоспис „Добролюбие”. Преди провеждането на практическото обучение специалистите преминаха дистанционна теоретична самоподготовка. За целта фирмата обучител „Европартнер” ЕООД разработи и  поддържа до одобрението на окончателния технически доклад по Проекта сайт с профил на всеки един обучаем.

Община Черноочене получи възможност чрез одобрен анекс към договора да удължи редлагането на услугата патронажна грижа до 02.04.2021 година по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4”, финансиран по по процедура  BG05М9OР001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4″, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ.

Общо 58 потребители с индикирани потребности ще се възползват от услугата за срок от 6 месеца, като по-голямата част от тях са потребителите, участвали в Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”- компонент 2. В проекта ще бъдат включени и нови потребители, които за заявили потребност и попадат в обхвата на целевата група.

Екипът специалисти ще премине надграждащо обучение във връзка с пандемията Covid-19 и ще получи необходимите предпазни средства и предпазно облекло.