Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление за закупуване от Ремзие Байрамали Мехмед – собственик на законно построената сграда в имот частна общинска собственост.
В съответствие с изискванията на чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост е изготвена оценка от оценител, член на КНОБ, за пазарната стойност на имота.
Предлагам на Общинския съвет на основание чл.41, ал.2 от ЗОС да определи пазарната цена на имота и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.35, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.5 от НРПУРОС да приеме решение за продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 58731.703.261, с площ 673 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали, актуван с акт за частна общинска собственост №742/08.09.2020 г., по оценка на независим лицензиран експерт оценител на цена 13 642,00 лв. /тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и два лв. и 00 ст./ без ДДС.
Предвид изложеното предлагам на Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – с. Черноочене на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.5 от ЗОС и във връзка с чл.35, ал.5 от НРПУРОС определя пазарната цена за продажбата на застроен поземлен имот с идентификатор 58731.703.261, с площ 673 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали, актуван с акт за частна общинска собственост №742/08.09.2020 г., по оценка на независим лицензиран експерт оценител на цена 13 642,00 лв. /тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и два лв. и 00 ст./ без ДДС.
Възлага на Кмета на Община Черноочене да сключи договори за продажба.

Изготвил:
Спец. „ОС”
/Ш. Ахмед/
Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор- С уважение,
дирекция “ОА”: АЙДЪН ОСМАН
/Н. Салим/ КМЕТ НА ОБЩИНА