Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Утвърждаване броя на кметските наместници на територията
на община Черноочене и определяне на правомощията им

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.46, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в населените места, които не са административен център на кметства, кметът на общината може да назначи за срока на мандата кметски наместници в съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация. Кметските наместници към датата на назначаването им трябва да отговарят на условията по чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, а именно: да са български граждани, които са навършили 18 години , не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.
Предлагам Общински съвет Черноочене да утвърди кметски наместници за срока на мандат 2019-2023 г. в следните населени места на територията на община Черноочене – с.Ночево, с.Йончово, с.Пчеларово, с.Безводно, с.Женда, с.Каняк, с.Вождово, с.Верско, с.Възел, с.Бостанци, с.Бърза река, с.Драганово, с.Среднево, с.Бакалите и с.Черна нива.

Мотиви:

С назначаването на кметски наместници в населените места, които нямат статут на кметство, ще се създаде възможност за ефективно местно самоуправление – по-добро и качествено обслужване, бързо и навременно реагиране и разрешаване на възникнали проблеми и задоволяване на различните потребности на населението.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет- Черноочене да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.46а, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с Докладна записка от Кмета на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене,

Р Е Ш И :

1. В съответствие с утвърдената численост и структура на Общинска администрация Черноочене,утвърждава кметски наместници в следните населени места – с.Ночево, с.Йончово, с.Пчеларово, с.Безводно, с.Женда, с.Каняк, с.Верско, с.Вождово, с.Възел, с.Бостанци, с.Бърза река,с.Драганово, с.Бакалите, с.Среднево и с.Черна нива.

2. Определя правомощията на кметските наместници, както следва:
– Изпълнява бюджета на общината в частта му за населеното място;
– Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
– Отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
– Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
– Води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
– Осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл.70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигането на полицейския орган;
– Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
– Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
– Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията на наместничеството;
– Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене:

Съгласувал:
Неджатин Салим
Директор на дирекция „Обща администация“