Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Решение за учредяване на право на строеж за изграждане на нов трафопост БКТП и 3 бр.бетонови шахти 1.5м/1.5м/1.5м в общински УПИ VІІ502.14, кв.2 с.Черноочене и монтиране на 1 бр.нов кабелен разпределителен шкаф КРШ F5 върху тротоара, на границата с имот УПИ VІІ502.14, кв.2 съгласно одобрената ел.схема от проекта за „Изместване на ВЛ 20 kV изв.Железник_Арпезос в участъка от ст.№18/4 до МТП 7 Черноочене, минаваща през ПИ 81236.502.23 и ПИ 81236.502.14, ВЛ НН изв.1 и 2 от МТП 7 Черноочене до ст.№5 и ст.№5 и КЛ НН до КРШ 4 и КРШ 5, минаващи през ПИ 81236.502.14, ПИ 81236.502.62 и ПИ 81236.502.79 и нов БКТП в ПИ 81236.502.14 с.Черноочене, община Черноочене“.

Уважаеми съветници,

Моля на сесия на Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8 от Закона за общинската собственост във връзка с Договор от 17.04.2019 г. с „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД за „ Изместване на ВЛ 20 kV изв.Железник_Арпезос в участъка от ст.№18/4 до до МТП 7 Черноочене, минаваща през ПИ 81236.502.23 и ПИ 81236.502.14, ВЛ НН изв.1 и 2 от МТП 7 Черноочене до ст.№5 и ст.№5 и КЛ НН до КРШ 4 и КРШ 5, минаващи през ПИ 81236.502.14, ПИ 81236.502.62 и ПИ 81236.502.79 и нов БКТП в ПИ 81236.502.14 с.Черноочене, община Черноочене “, да обсъдите и приемете Решение за учредяване право на строеж върху петно с размери 3.0м/2.1м за нов БКТП тип ВМ 01А и 3(три) броя петна с размери 1.5м/1.5м за три броя бетонови шахти от тръбно-каналната мрежа в общински УПИ VІІ502.14,кв.2 по плана на с.Черноочене, отреден за общинска автогара и монтиране на един брой кабелен разпределителен шкаф КРШ F5 върху тротоара, на границата с имот УПИ VІІ502.14, кв.2 съгласно одобрената ел.схема от проекта за изместване на ВЛ 20 kV изв.Железник_Арпезос.

Мотиви:

Реализацията на проекта за изграждане на общинска автогара изисква изместване на елементите на съществуващата енергийна линейна инфраструктура и изграждане на нова,за да се осигури надеждно ел.захранване с достатъчна мощност за задоволяване потребностите на планираните сгради и съоръжения.

Във връзка с гореизложеното предлагам, на основание чл.21 ,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.8 от ЗОС, Общински съвет- Черноочене да приеме следните

Р Е Ш Е Н И Я :

1.Решение за учредяване право на строеж върху петно с размери 3.0м/2.1м за нов БКТП тип ВМ 01А и 3(три) броя петна с размери 1.5м/1.5м за три броя бетонови шахти от тръбно-каналната мрежа в общински УПИ VІІ502.14,кв.2 по плана на с.Черноочене.
2.Решение за монтиране на един брой кабелен разпределителен шкаф КРШ F5 върху тротоара, на границата с имот УПИ VІІ502.14, кв.2 съгласно одобрената ел.схема от проекта за изместване на ВЛ 20 kV изв.Железник_Арпезос в участъка от ст.№18/4 до до МТП 7 Черноочене, минаваща през ПИ 81236.502.23 и ПИ 81236.502.14, ВЛ НН изв.1 и 2 от МТП 7 Черноочене до ст.№5 и ст.№5 и КЛ НН до КРШ4 и КРШ5, минаващи през ПИ 81236.502.14, ПИ 81236.502.62 и ПИ 81236.502.79 и нов БКТП в ПИ 81236.502.14 с.Черноочене, община Черноочене“

С уважение,

Кмет на Община:
/А.Осман/