Информация

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Приключи подготвителният етап на дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.040-0029 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ
Интерес да получат услугата „патронажна грижа” проявиха 77 възрастни хора и лица с увреждания от различни населени места на територията на общината. Екип специалисти от общинска администрация, назначен със заповед на кмета на общината посети кандидат-потребителите по домовете и изготви индивидуална оценка на потребностите на всеки един кандидат-потребител.
Преди изготвянето на индивидуалните оценки Екипът организира информационни дни по населени места за консултиране, информиране и мотивиране на потребителите.
Предоставянето на услугата патронажна грижа ще започне от 01.10.2019 година и ще бъде с продължителност 12 месеца. Съгласно индикираните в индивидуалната оценка потребности всеки потребител ще получава в рамките на 2 часа дневно здравни, социални, комунално битови услуги и психологическа подкрепа.
За нуждите на потребителите ще се грижи управител на услугите и мобилен екип от 8 специалисти в различни области на здравните и социални услуги. Екипът се състои от три медицински сестри, рехабилитатор, психолог, социален асистент и двама домашни санитари.
В изпълнение на дейността „Подбор на персонал, обучение и супервизия на персонала” одобрените за участие в Проекта 8 специалисти през месец септември преминаха петдневно обучение по две различни програми – програма за обучение на медицински специалисти и програма за обучение на социални работници. Практическото обучение бе проведено в Хоспис „Добролюбие”. Преди провеждането на практическото обучение специалистите преминаха дистанционна теоретична самоподготовка. За целта фирмата обучител „Европартнер” ЕООД разработи и ще поддържа до одобрението на окончателния технически доклад по Проекта сайт с профил на всеки един обучаем.
След проведеното практическо обучение всички специалисти положиха изпит и получиха сертификати, което гарантира качественото и ефективно предоставяне на услугите.