Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 575 от 28. 08. 2019 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г., №04/29.01.2019 г., №16/29.01.2019 г., №46/24.06.2019 г., №47/24.06.2019 г., №60/01.08.2019 г., №62/01.08.2019 г. на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 26.09.2019 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:

Продажба на:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ в кв. 14 с площ 654,60 кв. м. по плана на с. Пряпорец, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 8 000,00 лв. /осем хиляди лв. и 00 ст./. без ДДС. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.). През имота преминава високо напрежение. Частна общинска собственост с Акт №342/20.05.2005 г.
2. Право на собственост за незастроен урегулиран поземлен имот ІІ-46 в кв. 8 с пл. сн. №46 с площ 1060 м. кв. по КРП на с. Бели вир, махала Повиен, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 10 963,00 лв. /десет хиляди деветстотин шестдесет и три лв. и 00 ст./ без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №297/30.10.2017 г.
3. Право на собственост за незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ-45 в кв. 8 с пл. сн. №45 с площ 700 м. кв. по КРП на с. Бели вир, махала Повиен, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 7 119,00 лв. /седем хиляди сто и деветнадесет лв. и 00 ст./ без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №298/30.10.2017 г.
4. Право на собственост за поземлен имот 14221.81.115. с. Габрово, общ. Черноочене, вид собственост: общинска частна, вид територия: урбанизирана, НТП за съоръжение на друг вид превод с площ 1537 кв. м. по КККР на с. Габрово, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 20 986,00 лв. /двадесет хиляди деветстотин осемдесет и шест лв. и 00 ст./ без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №466/ 09.04.2019 г.
5. Незастроен поземлен имот с пл. сн. №86 с площ 1200,00 кв. м. по плана на с. Свободиново, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 9 805,00 лв. /девет хиляди осемстотин и пет лв. и 00 ст./. без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №184/29.07.2014 г.
6. Незастроен поземлен имот с пл. сн. №87 с площ 1660,00 кв. м. по плана на с. Свободиново, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 13 747,00 лв. /тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лв. и 00 ст./. без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №185/29.07.2014 г.
7. Право на собственост за незастроен поземлен имот в кв. 19 с пл. сн. №115 с площ 2800 кв. м. по плана на с. Житница, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 8 419,00 лв. /осем хиляди четиристотин и деветнадесет лв. и 00 ст./. без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №493/15.05.2019 г.
8. Право на собственост за незастроен поземлен имот с пл. сн. № 114, с площ 1210 кв. м. по плана на с. Железник, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 6 368,00 лв. /шест хиляди триста шестдесет и осем лв. и 00 ст./ без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №265/14.02.2017 г.
9. Право на собственост за поземлен имот 35047.801.33, с площ 671 кв. м. по плана на с. Каблешково, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 12 078,00 лв. /дванадесет хиляди седемдесет и осем лв. и 00 ст./ без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №303/28.04.2005 г.
10. Право на собственост за поземлен имот 35047.801.35 с площ 505 кв. м. по плана на с. Каблешково, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 9 090,00 лв. /девет хиляди и деветдесет лв. и 00 ст./ без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №304/28.04.2005 г.
11. Нива ПИ с идентификатор 81236.4.612 с площ 1 дка. в землището на с. Черноочене, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 1 594,00 лв. /хиляда петстотин деветдесет и четири лв. и 00 ст./ без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №489/13.05.2019 г.
ІІ. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.
1. Поземлен имот с идентификатор 58731.10.548 в с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 16531 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 181,85 лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 35047.8.268 в с. Каблешково, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2270 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 24,97 лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 38176.9.574 в с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 44824 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 448,24 лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 58829.142.11 в с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2407 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – седма, с начална тръжна годишна наемна цена – 31,30 лв.
5. Поземлен имот с идентификатор 35047.8.435 в с. Каблешково, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2553 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 28,09 лв.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга.
Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 17, 00 часа на 19.09.2019 г. на цена 10,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 17, 00 часа на 25.09.2019 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА