Докладна записка

ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ и ПУП – Специализирана ЕЛ план схема за трасе на подземен ел. кабел до 1kV на фотоволтаична електроцентрала […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора към 30.11.2023 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К – […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Гласуване на решения по дневен ред на присъствено заседание на Общото събрание „ В и К „ ООД, гр. Кърджали”   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ […]

Докладна записка

ОТНОСНО:Упълномощаване на представители на община Черноочене в сдружение с нестопанска цел „За чисти Родопи”. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Община Черноочене е член на сдружение с нестопанска цел „За […]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене, област Кърджали

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Мандат 2023-2027 година І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и […]

Докладна записка

Относно: Одобряване на План-сметка за 2024 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на […]

Докладна записка

ОТНОСНО:Разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ИПР/ и Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с […]