Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на Решение относно функционалността на общински път KRZ2481/ KRZ1434, Бели вир-Каняк/-Яворово-мах.Горна махала с дължина 2.5км във връзка с утвърждаването му като такъв и включването му в списъка на […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешаване изразходване на финансовите средства по член 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за инвестиции, определени в чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба № […]

Предложение

От Ферхад Шабанали Ферхад – Зам. кмет на община Черноочене, област Кърджали ОТНОСНО: Определяне на размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община с. Черноочене УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И […]

Докладна записка

Относно: Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на община Черноочене за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на […]

Докладна записка

Относно: Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2024 година. […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене               УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2024 год.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             На основание чл. 21, ал. […]

Предложение

Относно:  Определяне на конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметове     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал.1, т.5 от Закона […]