Докладна записка

Относно: Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на община Черноочене за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на […]

Докладна записка

Относно: Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2024 година. […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене               УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2024 год.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             На основание чл. 21, ал. […]

Предложение

Относно:  Определяне на конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметове     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал.1, т.5 от Закона […]

Докладна записка

Относно: Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост застроените […]

Протокол № 3

Днес, 21.03.2024 година  /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, се проведе извънредно заседание на Общински съвет- Черноочене. На заседанието присъстваха 16 общински съветници от общо […]