Над 80 кандидати за лични асистенти по Проект „Социални услуги за независим живот”

Над 80 кандидати за лични асистенти  по Проект  „Социални услуги за независим живот”, договор № BG05M9OP001-2.002-0083-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездната финансова помощ BG05M9OP001 «Независим живот», по Оперативна […]