Публична покана

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Черноочене, ул.“Шеста“ № 9, За: Кенан Бейтула Нешад – Директор д-я „СА“, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223 Място/места за контакт: Айдън Ариф […]

„Строителен надзор на обекти, финансирани в рамките на договори по мерки 321 и 322 от ПРСР” с три обособени позиции

BG-село Черноочене: 12 – Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА […]

Изпълнение на строително-монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Реконструкция на общински спортен комплекс…

РЕШЕНИЕ Номер: 121 от 29.03.2013 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1) Наименование и адрес […]

Доставка на гориво-смазочни материали, авто-козметика и други консумативи за транспортните средства – общинска собственост

Линк от информация за сключен договор: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=554034&newver=2 Обобщена информация Obob_inf_Dostavka_gorivo_MPS311 Освобождаване на гаранция за изпълнение osvob_garansia_dog_93_2013g Информация за изпълнен договор Izp_dog_93_2013g  

Покана

Относно: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Черноочене“ В изпълнение на Заповед № 100/21.03.2013 г., Община Черноочене набира ценови предложения за: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на […]

Авторски надзор на обект „Рехабилитация на път KRZ1436 – с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км 0+000 до км. 25+00 в общ. Черноочене, обл. Кърджали“

Линк от Решение за откриване на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=532125&newver=2 Линк от Информация за сключен договор: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=543803&newver=2 Линк от Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=682515&newver=2 Информация за извършени плащания […]

Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

РЕШЕНИЕ Номер: 58 от 15.02.2013 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес Община Черноочене, […]