Специализирани превози на ученици, учители и служители на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през 2014 и 2015 години

Линк от информация за сключен договор: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=577772&newver=2 Обобщена информация за извършени плащания: Obob_inf_Prevoz_u4enici_1 obob_inf_Prevoz_u4enici_2 obob_inf_Prevoz_u4enici_3 Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договори obob_inf_Osvob_Prevozi ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР […]

Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2013/2014 година

BG-с.Черноочене, Област Кърджали: РЕШЕНИЕ Номер: 572 от 04.09.2013 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и […]

„Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Рехабилитация на път KRZ1436- с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в община Черноочене, обл. Кърджали“

BG-с. Черноочене: РЕШЕНИЕ Номер: 226 от 15.05.2013 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес […]

Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали”

РЕШЕНИЕ Номер: 240 от 17.05.2013 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес Община Черноочене, […]

Процедурата е за избор на изпълнител за изработване на проект с предмет: Рехабилитация на Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) и Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк /KRZ1432/)

BG-с.Черноочене ПУБЛИЧНА ПОКАНА   ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с. Черноочене, Област Кърджали, ул. „Шеста“ № 9, За: Кенан Нешад – Директор дирекция „СА“, РБългария 6701, с.Черноочене, Тел.: […]

„Основен ремонт на НЧ „Пробуда 1952“ с.Черноочене, община Черноочене, област Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Народно Читалище „Пробуда 1952“ с. Черноочене, с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, За: Селями Бейсим Мустафа – Председател на НЧ „Пробуда 1952“, България 6701, с. Черноочене, Тел.: […]

„Организация и провеждане на обучения”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), Приоритетна ос: II. „Управление на човешките ресурси“ Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“ Бюджетна линия: ВО051РО002/12/2.2-07; По проектно предложение „Компетентна и ефективна общинска администрация“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с. Черноочене, Област Кърджали, ул. „Шеста“ № 9, За: Даниела Николова – главен специалист „ПТЗ“, РБългария 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, […]

Основен ремонт общинска пътна мрежа основен ремонт на улици, хоризонтална маркировка и знаци

РЕШЕНИЕ Номер: 145 от 08.04.2013 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес Община Черноочене, […]