Обява

за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.030 – МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  ВОМР с подкрепата на […]

Обява

до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, […]

Съобщение

Община Черноочене съобщава на заинтересованети лица и общественост за инвестицинно предложение : „Реконструкция  на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация  и внедряване на мерки за енергийна ефективност  на   сградния […]

Обява

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ търси да назначи по граждански договор „Строителен инженер“ (пътно строителство) за работа в комисия по обявена процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), който да отговаря на следните […]

Обява

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА Община Черноочене обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване […]

Обява

В качеството си на бенефициент по ПМС № 332/22.12.2017 година, във връзка с актуализиране на списъка на чакащи потребители, обявява набиране на документи от кандидати за потребители на услугата «Личен […]

Обява

до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление №59 на Министерския […]