Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №452 от 18.07.2019 г. на Кмета на община Черноочене Решение №47/24.06.2019 г. на Об С – Черноочене. ОБЯВЯВАМ: […]

Обява

В качеството си на бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.040-0029 по процедура […]

Обява

за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.030 – МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  ВОМР с подкрепата на […]

Обява

до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, […]