Обява

за среща за обществено обсъждане ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, представлявана от Кмета Айджан Ахмед, с адрес: с. Черноочене, ул. ,,Шеста‘‘ №9, общ. Черноочене, обл. Кърджали на основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №1085 от 14.11.2023 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №08/04.03.2022 г.; №67/18.07.2022 г.; №77/29.08.2022 г.; […]

Покана

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 38, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна […]