Доставка на хранителни продукти в детските градини и организация на ученическото столово хранене по училища на територията на Община Черноочене, Област Кърджали

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=577771&newver=2 Обобщена информация за извършени плащания: obob_inf_Dostavka_hran_produkti1 Обобщена информация obob_inf_Dostavka_hran_produkti obob_inf_Dostavka_hran_produkti Информация за освободена гаранция obob_inf_Dog_6_HP_Osvob_ganansa Линк от АОП на Информацията за изпълнението на договор за обществена поръчка:  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=731068&newver=2 obob_inf_Dostavka_hran_produkti11

Доставка на употребяван колесен многофункционален багер с челен товарач за нуждите на Община Черноочене

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Черноочене, ул.“Шеста“ № 9, с.Черноочене, Област Кърджали,, За: Кенан Бейтула Нешад – Директор дирекциа „Специализирана администрация“, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6348, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 […]

Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Черноочене (ОУПО), включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС)

BG-с. Черноочене: РЕШЕНИЕ Номер: 650 от 29.08.2014 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес […]

Авторски надзор на обект „Рехабилитация на Път KRZ1433/ І-5, (Черноочене-Железник) – Свободиново –граница общ.(Черноочене-Кърджали) – Севдалина –Чилик – /І-5/” – I-ва фаза, включваща Участък 1 – Път KRZ1433 І-5, (Черноочене-Железник) – Свободиново от км 0+000 до км 4+023;II-ра фаза, включваща Участък 1 – Път KRZ1433 (Черноочене-Железник) – Свободиново –граница общ.(Черноочене-Кърджали) – Севдалина –Чилик – /І-5/ от км 4+023 до км.8+194 граница общ.(Черноочене-Кърджали) – Севдалина –Чилик”;

BG-с. Черноочене: РЕШЕНИЕ Номер: 499 от 08.07.2014 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес […]

Авторски надзор на обект „Рехабилитация на Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) и Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк /KRZ1432/)” – I-ва фаза, включваща участъци: Участък 1 – Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) от км 0+000 до км 6+700; и Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) – отбивка за село Водач; II-ра фаза, включваща участъци: Участък 1 – Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) от км 6+700 до км 11+828; и Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк /KRZ1432/) – отбивка за село Яворово; и III-та фаза, включваща участък 2 – „Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк /KRZ1432/)”

РЕШЕНИЕ Номер: 498 от 08.07.2014 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес Община Черноочене, […]

Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2014 / 2015 година

РЕШЕНИЕ Номер: 450 от 25.06.2014 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес Община Черноочене, […]

Доставка на строителни, ел. материали и В и К части за нуждите на община Черноочене

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Черноочене, ул.“Шеста“ № 9, За: Кенан Бейтула Нешад – Директор д-я „СА“, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6346 Място/места за контакт: Общинска администрация […]

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: „Канализация на с.Черноочене – Горна махала, общ.Черноочене, обл.Кърджали

РЕШЕНИЕ Номер: 319 от 07.05.2014 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес Oбщина Черноочене, […]