План за интегрирано развитие на община Черноочене за периода 2021-2027 г.

ПИРО Черноочене 2021-2027 г. Приложение 1 Програма за реализация Приложение 1A – Индикативен списък на важни за общината проекти Приложение 3 – Матрица на индикаторите_Черноочене