Докладна записка

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. […]

Докладна записка

От Бедрие Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Черноочене за 2023 година. Уважаеми дами и господа общински съветници ! […]

Докладна записка

Относно: Одобряване на прогноза за периода 2024-2026г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 83, ал. 1 от Закона за […]

Обучиха 40 „домашни помощници“, грижещи се за 113 души в Чернооченско

Кандидатите за персонал на Център за социални услуги в домашна среда по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, по Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансиран от Европейския съюз […]

Успешно приключи въвеждащото обучение по Проекта

Успешно приключи въвеждащото обучение на кандидатите за персонал на Център за социални услуги в домашна среда по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  […]

Укрепване на общинския капацитет – община Черноочене

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01 Община Черноочене е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.002-0012-C01, Проект „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма […]