Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2022 год.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             На основание чл. 21, ал. […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Черноочене. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с разпоредбите на член […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарна цена на имот частна общинска собственост за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В изпълнение на годишната Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Право на преминаване и право на прокарване на ел. кабел до 1кV от фото-волтаична инсталация в УПИ ХХ120,123, кв.17 по КРП на с.Петелово през общински улици до Трафопост ТП-2 […]

Информация

Успешно приключи изпълнението на  дейностите по направление 1 от Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05М9OР001-6.004-0078-С01 по Проект  „Патронажна грижа + -компонент 2”, Оперативна програма „Развитие на човешките […]

Черноочене подкрепиха призива „Бъди настойник на сираче“

Чернооченци отново се отзоваха на призива на националната благотворителна кампания на Главното мюфтийство „Бъди настойник“ в „Седмицата на сираците“. На 9-ти ноември (сряда), чрез Районно мюфтийство – Кърджали на традиционния […]

Обява

Съгласно Заповеди №РД-07-31 и №РД-07-32 от 01.11.2022 година на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Кърджали, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в […]

Докладна записка

Относно: Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2022 година. […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. […]