Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №641 от 19. 08. 2021 г. на Кмета на община Черноочене и Решение №60/09.08.2021 г. на ОбС – Черноочене, […]

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2021 г.

(приета сРешение на Общински съвет-Черноочене №04 от.28.01.2021г. ;изм. и доп. с Решение № 14 от 28.01.2021 г.;изм. и доп. с Решение № 19 от 25.02.2021 г. ; изм. и доп. […]

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2021 г.

(приета сРешение на Общински съвет-Черноочене №04 от.28.01.2021г. ;изм. и доп. с Решение № 14 от 28.01.2021 г.;изм. и доп. с Решение № 19 от 25.02.2021 г. ; изм. и доп. […]

Докладна записка

От Айдън Осман – Кмет на община Черноочене Относно: Одобряване на разходите за командировки на Председателя на Общински съвет–Черноочене за първото полугодие на 2021 година Уважаеми дами и господа общински […]

Покана за общо събрание

І. Управителният съвет на ФК „Искра“, с.Черноочене, обл.Кърджали на основание чл.26, от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 13.09.2021 г./понеделник/ от 17,30 ч. в сградата на общинския стадион – с. Черноочене, […]