БЧК-Кърджали обучи за оказване на първа помощ лични асистенти в Черноочене

Областен съвет на Български червен кръст-Кърджали проведе еднодневен курс по принципите и практиката на първата долекарска помощ на работното място с участието на социални асистенти на услугата „Асистентска подкрепа“ към […]

В Чернооченско отбелязаха 21 февруари – Международен ден на майчиния език

За поредна година децата от Чернооченско отбелязаха 21 февруари – Международен ден на майчиния език. Талантливи деца от Детска градина „Знаме на мира“ с. Черноочене, Група „Славейче“ с. Житница, ДГ […]

Обновяват физкултурният салон в Черноочене

Учениците от Средно училище „Христо Смирненски“ в село Черноочене ще имат пълноценни часове по физическо възпитание и спорт целогодишно. Проектното предложение за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Одобрение на Подробен устройствен план – Парцеларен план и устройствена план-схема на трасето на ел. кабел за “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Гласуване на решения по дневен ред на присъствено заседание на Общото събрание „ В и К „ ООД, гр. Кърджали”   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене                 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ […]

Докладна записка

Относно: Предоставяне за ползване компютърни зали от сгради на училища на територията на община Черноочене. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В Общинска администрация – Черноочене постъпи […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Одобряване пазарна оценка за право на прокарване и преминаване на хора и техника за обслужване на кабела – учреден сервитут върху имоти общинска собственост за изграждане на обект: ,,Трасе […]