Обучиха членовете на изборните комисии в Чернооченско

В салона на читалището в Черноочене по предварителен графи се проведе обучение на членовете на Секционните избирателни комисии, назначени на територията на община Черноочене. Присъстваше секретарят на Община Черноочене Месру […]

Общинският съвет на Черноочене прие 3-годишни прогнози за местни приходи и дейности

На своето извънредно заседание Общински съвет на Черноочене прие прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпления от местни данъци и такси, както и на разходите за местни дейности. Кметът на […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешаване изразходване на средствата по член 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за инвестиции, определени в чл. 24, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 […]

Съобщение

На основание чл.128. ал.3 от ЗУТ, отдел ,,Териториално и селищно устройство‘‘ при община Черноочене съобщава на заинтересованите лица за изработен и разгледан на ЕСУТ-Черноочене проект за Подробен устройствен план – […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. […]

Докладна записка

От Бедрие Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Черноочене за 2023 година. Уважаеми дами и господа общински съветници ! […]