Наредба №1

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене              /изм. с Решение №21/29.12.03 г., Решение №36/15.07.04 г., Решение №56/23.12.05 г., доп. Решение […]

Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2022 г.

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене №05 от 04.03.2022 г.; изм. и доп. с Решение №14 от 04.03.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №23 от 14.04.2022 […]

Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2022 г.

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене №05 от 04.03.2022 г.; изм. и доп. с Решение №14 от 04.03.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №23 от 14.04.2022 […]

Решения на Общинския съвет от 18 юли 2022 година

Решение 52 /Приложение/ Решение 53 /Приложение/ Решение 54 /Приложение/ Решение 55 Решение 56 /Приложение/ Решение 57 /Приложение/ Решение 58 Решение 59 Решение 60 Решение 61 Решение 62 Решение 63 /Приложение/ Решение 64 Решение 65 Решение 66 […]