Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за разширение на площадката за проектиране и изграждане на обект: „Пречиствателна станция за отпадни води Черноочене“, разположена […]

Уведомление

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ХАСКОВО […]