Местните кметове от община Черноочене получиха указания преди зимния сезон

На прага на зимния сезон кметът на Община Черноочене Айдън Осман и председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер проведоха работна среща с кметовете и кметските наместници на населени места. Председателят […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №1170 от 25.11.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №№37/05.06.2014 г.; №08/04.03.2022 г.; №67/18.07.2022 г., №№99, 101, […]

Уведомление

На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет – Черноочене уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за […]

Докладна записка

Относно: Одобряване на План-сметка за 2023 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на […]

Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2022 г.

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене №05 от 04.03.2022 г.; изм. и доп. с Решение №14 от 04.03.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №23 от 14.04.2022 […]

Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2022 г.

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене №05 от 04.03.2022 г.; изм. и доп. с Решение №14 от 04.03.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №23 от 14.04.2022 […]

Съобщение

Комисията, която ще извърши преброяването на на безстопанствените кучета на територията на населените места в община Черноочене, е в състав: 1. Инж. Рушен Фейзула – началник отдел „ИП, СИП“; 2. […]