Отдели

ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
Кенан НЕШАД Директор дирекция “Специализирана администрация“ 03691-6348
ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, СТОПАНСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА“
Рушен ФЕЙЗУЛА Началник отдел „ИПСИП” 03691-6368
Даниела НИКОЛОВА Главен специалист “Програми и трудова заетост” 03691-6263
Хасибе РАФЕТ Специалист “Трудова заетост“ 03691-6263
Хаппе МУСТАФА Счетоводител „Програми и трудова заетост“ 03691-6360
Первин АЛИ Специалист „Обществени поръчки“ 03691-6263
Ахмед МЕХМЕД Специалист “Европейски фондове” 03691-6139
Ердинч МУСТАФА Старши специалист „Земеделие, гори и екология“ 03691-6224
Гюлнар МЕХМЕД Специалист „Архив“ 03691-6139
Елфиде ИСМАИЛ Технически сътрудник-Общински съвет 03691-6434
Исмаил АЗИС Домакин 03691-6139
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
Исмет ИСМАИЛ Началник отдел „Местни данъци и такси“ 03691-6220
Мехмед МЕХМЕД Младши експерт „Приходи“ 03691-6220
Йордан ГЕОРГИЕВ Старши специалист “Приходи от собственост” 03691-6360
Мелекбер ЕМИН Счетоводител „Приходи“ 03691-6220
Фарис ХАБИЛ Касиер събирач 03691-6220
Емин АЛИ Касиер събирач 03691-6220
ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“
Николина МИЛЕВА Началник отдел “ТСУ“ 03691-6163
Бюрхан МЕХМЕТ Специалист „ТСУ“ 03691-6163
Юксел ШАБАН Специалист „ТСУ“ 03691-6163
Сафет МЮМЮН Специалист „ТСУ“ 03691-6163
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“
Неджатин САЛИМ Директор дирекция “Обща администрация“ 03691-6228
ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“
Шемсетин СЮЛЕЙМАН Началник отдел “ГРАО” 03691-6334
Юмюгюл ФЕЙЗУЛА Старши специалист “Човешки ресурси” 03691-6385
Сезгин ЮМЕР Старши специалист “Общинска собственост” 03691-6360
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Хасине СЮЛЕЙМАН Специалист „ГРАО“ 03691-6223
Хаджер ИБРЯМ Специалист „ГРАО“ 03691-6223
факс: 03691-6223
ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН“
Севинч МЕХМЕД Главен счетоводител 03691-6236
Мюмюн БЕКИР Главен специалист „Бюджет“ 03691-6070
Байрие ФЕЙЗУЛА Счетоводител 03691-6070
Юмюгюл АЗИС Специалист „Касиер“ 03691-6360
ДРУГИ
Хабибе МУСТАФА Финансов контрольор 03691-6228
Наим РЕДЖЕБ Юрисконсулт 036916224
Дежурни в общински съвет за сигурност 03691-6213