Отдели

ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Кенан НЕШАД Директор дирекция “Специализирана администрация“ 03691-6348

ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, СТОПАНСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА“

Рушен ФЕЙЗУЛА Началник отдел „ИПСИП” 03691-6368

Даниела НИКОЛОВА Главен експерт “Програми и трудова заетост” 03691-6263

Хасибе РАФЕТ Специалист “Трудова заетост“ 03691-6263

Хаппе МУСТАФА Счетоводител „Програми и трудова заетост“ 03691-6360

Первин АЛИ Старши специалист „Обществени поръчки“ 03691-6263

Ахмед МЕХМЕД Старши специалист “Европейски фондове” 03691-6139

Ердинч МУСТАФА Старши специалист „Земеделие, гори и екология“ 03691-6224

Гюлнар МЕХМЕД Специалист „Архив“ 03691-6139

Елфиде ИСМАИЛ Технически сътрудник – Общински съвет 03691-6434

Найля Мустафова – технически сътрудник – Общински съвет 03691-6434

Исмаил АЗИС Домакин 03691-6139

Ширин Исмаил – специалист „Архив“

Себилджан Юсуф – специалист „Трудова заетост“ – 036916263

Гюлджан Джелил – специалист „Европейски фондове“ – 036916263

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

Исмет ИСМАИЛ Началник отдел „Местни данъци и такси“ 03691-6220

Мехмед МЕХМЕД Младши експерт „Приходи“ 03691-6220

Йордан ГЕОРГИЕВ Старши специалист “Приходи от собственост” 03691-6360

Мелекбер ЕМИН Счетоводител „Приходи“ 03691-6220

Емин АЛИ Касиер събирач 03691-6220

ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“

Николина МИЛЕВА Началник отдел “ТСУ“ 03691-6163

Бюрхан МЕХМЕТ Специалист „ТСУ“ 03691-6163

Юксел ШАБАН Специалист „ТСУ“ 03691-6163

Сафет МЮМЮН Специалист „ТСУ“ 03691-6163

Серкан Акиф – младши експерт „Гражданско строителство“ – 036916163

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Неджатин САЛИМ Директор дирекция “Обща администрация“ 03691-6228

ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Шемсетин СЮЛЕЙМАН Началник отдел “ГРАО” 03691-6334

Юмюгюл ФЕЙЗУЛА Главен специалист “Човешки ресурси” 03691-6385

Сезгин ЮМЕР Старши специалист “Общинска собственост” 03691-6360

Шафер Ахмед – специалист „Общинска собственост“

Фатмегюл Рамадан – специалист „ГРАО“

Халим Шакир – специалист „Управление при ОМП“

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Хасине СЮЛЕЙМАН Специалист „ГРАО“ 03691-6223

Хаджер ИБРЯМ Специалист „ГРАО“ 03691-6223
факс: 03691-6223

ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН“

Севинч МЕХМЕД Главен счетоводител 03691-6236

Мюмюн БЕКИР Главен специалист „Бюджет“ 03691-6070

Байрие ФЕЙЗУЛА Старши счетоводител 03691-6070

Неврие Рамадан – Специалист „Касиер“ – тел.036916360

Зехрагюл Яха – счетоводител – тел.036916070

Нуртен Исмаил – счетоводител – тел.036916070

ДРУГИ
Хабибе МУСТАФА Финансов контрольор 03691-6228

Наим РЕДЖЕБ Юрисконсулт 036916224

Дежурни в общински съвет за сигурност 03691-6213