Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на позицията и мандата по точки  посочени в дневния ред на заседанието.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В  община  Черноочене           е   постъпило   писмо  с  изх.  № АВиК-01-201   от 26.07.2019 г. от  Председателя на Асоциация по В и К  на обособената  територия обслужвана от  „В и К“  ООД –  Кърджали,  за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 11.09.2019 г.  от  13:30  часа, в зала 301, в сградата на Областна администрация –  Кърджали.

Разпределението на процентното съотношение на гласовете на държавата и общините в Общото събрание на Асоциацията е както следва:

Областна администрация Кърджали – 35 %
Община Ардино – 4,92 %
Община Джебел – 3,48 %
Община Кирково – 9,32 %
Община Крумовград – 7,58 %
Община Кърджали – 28,70 %
Община Момчилград – 6,91 %
Община Черноочене – 4,09 %

Заседанието ще протече в следния дневен ред:

Приемане на Решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 г.
Други.

Формирането и процедурата по приемане на бюджета на Асоциацията е уредена в Раздел I, от глава трета на ПОДАВиК.

Съгласно чл.20, ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на общото събрание на АВиК приемат препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация за всяка следваща година, а  размерът на общинските вноски в проектобюджета на асоциацията се определя въз основа на предложението по ал. 3 и процентното съотношение на гласовете на членовете й в общото събрание.

Предложеният препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация за 2020 год. е 18 000 лв.(осемнадесет хиляди) лева.

С оглед осигуряването на участие в извънредното заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК-Кърджали е необходимо да бъде упълномощен представител на Община  Черноочене и да се определи мандата му при гласуване на решенията.

Съгласно чл.198е ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, представителят на Общината в Асоциацията по ВиК е Кметът, като при невъзможност той да участва, Общинският съвет определя друг представител. Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от Общинския съвет.

Във връзка с изложеното, за участието на представител на община Черноочене и за неговото отношение по дневния ред на предстоящото извънредно  заседание на Общото събрание на АВиК-Кърджали, предлагам Общински съвет-Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198e,ал.3 и 5 от Закона за водите и във връзка с писмо с Изх.№ АВиК-01-201/26.07.2019 г. и наш Вх.№ 06-00-108/26.07.2019  г. за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ Кърджали,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ

РЕШИ :

1.ОПРЕДЕЛЯ Ферхад Шабанали Ферхад – заместник кмет на община Черноочене за заместващ представителя на Община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, при невъзможност на титуляра да участва в насроченото на 11.09. 2019 г.  извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията.

2.ДАВА МАНДАТ на Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, в качеството му на представител на община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията за представяне на позицията на общината по точките от дневния ред на заседанието, насрочено на 11.09. 2019 г., както следва:

– По т.1 –  Да  гласува  за  приемане  на  препоръчителния  размер на вноската на държавата  в  бюджета  на  Асоциацията  за  2020 г.  да  бъде 18 000 / осемнадесет хиляди/  лева.
– По т.2 – да гласува по целесъобразност в интерес на община Черноочене

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
/Кмет на община Черноочене/