Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 01.08.2019 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Бедрие Газиюмер-председател на ОбС- Черноочене, относно отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м.януари до края на м.юни 2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно отмяна на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Черноочене, приета с Решение №21 от 27.12.2007 г. и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Предложение от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване на детските градини в списъка на защитените детски градини на територията на община Черноочене за учебната 2019/2020 година.

– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Предложение от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване на детските градини в списъка на средищните детски градини на територията на община Черноочене за учебната 2019/2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Селями Мустафа–зам.-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване в списъка със защитените училища на територията на община Черноочене за учебната 2019/2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Селями Мустафа–зам. -кмет на община Черноочене, относно предложение за включване в Списъка на средищните училища на територията на община Черноочене за учебната 2019/2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Селями Мустафа–зам. -кмет на община Черноочене, относно мрежата на учебно – възпитателни заведения в Община Черноочене, Област Кърджали за учебната 2019/2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Доклад от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно изпълнeние на Общия устройствен план /ОУП/ на община Черноочене към 30.07.2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Предложение на основание чл.127, ал.9 от ЗУТ от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно изменение в Общия устройствен план /ОУП/ на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
10.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно отстраняване на допусната грешка в устройствена зона в Общия устройствен план /ОУП/ на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
11.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Черноочене през 2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
12.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
13.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на пазарни цени на имоти – частна общинска собственост за продажба.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

14.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/