Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост за продажба.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал.1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 33, ал.1, т.1; чл. 34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, предлагам на Общинския съвет за обсъждане и определяне на пазарни цени за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост:
1. Право на собственост за незастроен поземлен имот в кв. 19 с пл. сн. №115 с площ 2800 кв. м. по плана на с. Житница, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 8 419,00 лв. /осем хиляди четиристотин и деветнадесет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №493/15.05.2019 г.
2. Право на собственост за незастроен поземлен имот с пл. сн. № 114, с площ 1210 кв. м. по плана на с. Железник, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 6 368,00 лв. /шест хиляди триста шестдесет и осем лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №265/14.02.2017 г.
3. Право на собственост за поземлен имот 35047.801.33, с площ 671 кв. м. по плана на с. Каблешково, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 12 078,00 лв. /дванадесет хиляди седемдесет и осем лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №303/28.04.2005 г.
4. Право на собственост за поземлен имот 35047.801.35 с площ 505 кв. м. по плана на с. Каблешково, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 9 090,00 лв. /девет хиляди и деветдесет лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №304/28.04.2005 г.
5. Нива ПИ с идентификатор81236.4.612 с площ 1 дка. в землището на с. Черноочене, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 1 594,00 лв. /хиляда петстотин деветдесет и четири лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №489/13.05.2019 г.

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал.1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 33, ал.1, т.1; чл. 34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене, определя пазарни оценки за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост и ДМА:

1. Право на собственост за незастроен поземлен имот в кв. 19 с пл. сн. №115 с площ 2800 кв. м. по плана на с. Житница, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 8 419,00 лв. /осем хиляди четиристотин и деветнадесет лв. и 00 ст./. без ДДС. Акт за частна общинска собственост №493/15.05.2019 г.
2. Право на собственост за незастроен поземлен имот с пл. сн. № 114, с площ 1210 кв. м. по плана на с. Железник, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 6 368,00 лв. /шест хиляди триста шестдесет и осем лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №265/14.02.2017 г.
3. Право на собственост за поземлен имот 35047.801.33, с площ 671 кв. м. по плана на с. Каблешково, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 12 078,00 лв. /дванадесет хиляди седемдесет и осем лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №303/28.04.2005 г.
4. Право на собственост за поземлен имот 35047.801.35 с площ 505 кв. м. по плана на с. Каблешково, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 9 090,00 лв. /девет хиляди и деветдесет лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №304/28.04.2005 г.
5. Нива ПИ с идентификатор81236.4.612 с площ 1дка. в землището на с. Черноочене, общ. Черноочене, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 1 594,00 лв. /хиляда петстотин деветдесет и четири лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №489/13.05.2019 г.

Изготвил:

Ст. сп. „ОС”
/Ш. Ахмед/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор-дирекция “ОА”:
/Н. Салим/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА