Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Отстраняване на допусната грешка в устройствена зона в Общия
устройствен план /ОУП/ на община Черноочене

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля на основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.127, ал.9 от Закона за устройство на територията, и заявление вх.№94-00-370 от 05.03.2019год. Общинския съвет – с.Черноочене да приеме Решение за отстраняване на допусната грешка в одобрения Общ устройствен план на община Черноочене, изразяваща се в погрешно буквено означаване като територии за спорт на частен имот с кад. №000423, с площ 4001кв.м., VІІІ кат. на земята при неполивни условия, землище с.Каблешково, общ.Черноочене, попадащ в предвидената в ОУП жилищна зона за ниско застрояване, като се коригира в ОУП означението “Т8” на “Жм”.

Приложение: 1. Заявление вх.№94-00-370 от 05.03.2019год
2. Скица на имот с кад. №000423 по КВС на з-ще с.Каблешково

С уважение,
Кмет на община :
/А. Осман /
с.Черноочене,
юли, 2019год.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т -Ч Е Р Н О О Ч Е Н Е, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ

Р Е Ш Е Н И Е №…………

……………………………2019г.

Общински съвет -Черноочене, на основание чл.21 , ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.127, ал.9 от Закона за устройство на територията приема следното Решение:
1. Общинския съвет – с.Черноочене разрешава да се извърши поправка в одобрения Общ устройствен план на община Черноочене за отстраняване на допусната грешка при записването на устройствената зона, в която попада частен имот с кад.№000423 по КВС на з-ще с.Каблешково, общ.Черноочене, като за същата се поправи означението “Т8” на “Жм”.

2. Разходите за поправка и изменение на Общия устройствен план на община Черноочене по настоящото Решение да се финансират от Общинския бюджет на общ.Черноочене за 2019год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ Б. ГАЗИЮМЕР /