Предложение

Материали до ОбС

на основание чл.127, ал.9 от ЗУТ
от Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене област Кърджали

ОТНОСНО: Изменение в Общия устройствен план /ОУП/ на община Черноочене

Уважаеми дами и господа общински съветници,
Общия устройствен план /ОУП/ на община Черноочене – окончателен проект, придружен с необходимите схеми и Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план е одобрен с Решение №33 на ОбС-Черноочене на заседание от 10.04.2018год. и обнародван в бр38 на Държавен вестник от 08.05.2018год.
Моля на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал1, т.1 и т.3 и ал.3 във връзка с ал.2, т.6 от същия член от ЗУТ и постъпили искания от граждани и юридически лица със заявления:
1. Вх.№94-00-984/03.07.2019г.от Шенер Шефкет Байрям за имот с идентификатор 58731.10.469 з-ще Пряпорец
2. Вх.№94-00-1008/09.07.2019г.от Ферад Али Бекир за имоти №002204, №002206, №002210, №003074, №003084, 003098, и №008531 з-ще с.Паничково
3. Вх.№94-00-1009/09.07.2019г.от Али Ферад Бекир за имот №001219 з-ще с.Паничково
4. Вх.№94-00-1037/12.07.2019г. от Джемал Рамадан Расим за имот №001230 з-ще с.Паничково
5. Вх.№94-00-1052/16.07.2019г. от Гюлтен Мустафова Махмуд за имот №001274 з-ще с.Паничково
6. Вх.№94-00-1089/21.07.2019г.от Василка Боянова Маринова за имот №000679 з-ще с.Йончево
7. Вх.№94-00-1523/17.10.2017г.от Николай Петков Караколев за имот №094039 з-ще с.Пчеларово, за застрояване на земеделски земи след промяна на предназначението им.
Да приемете Решение за разрешаване изработване на изменение на Общия устройствен план/ОУП/ на община Черноочене, на имот 58731.10.469 в з-ще Пряпорец, имоти №002204, №002206, №002210, №003074, №003084, 003098, и №008531, №001219, №001230, №001274 в з-ще с.Паничково, имот №000679 в з-ще с.Йончево и имот №094039 в з-ще с.Пчеларово, с цел промяна на предназначението на имотите от земеделска земя в урбанизирана територия и съответната устройствена зона според инвестиционните намерения на собствениците.
Приложение: 1. Заявления 7 бр.
С уважение,
Кмет на община :
/А. Осман /
с.Черноочене, юли 2019год.
proect_reshenie270719