Предложение

Съдебни заседатели

От Сезгин Местан – Председател на Временната комисия за изготвяне на предложенията за съдебни заседатели за Районен съд-Кърджали за мандат 2020-2023 година

Уважаеми дами и господа общински съветници!

На 12.12.2019 година изтича мандатът на действащите съдебни заседатели при Районен съд – Кърджали. Избраната с Решение №34/23.04.2019 г. на ОбС–Черноочене Временна комисия за изготвяне на предложенията за съдебни заседатели за Районен съд-Кърджали за мандат 2020-2023 година, на свое заседание, проведено на 21.06.2019 година, изслуша всички кандидати, допуснати до участие в изслушването и прие съответно решение.
Предвид горепосоченото и в изпълнение на откритата от ОбС-Черноочене процедура във връзка с Писмо с изх. №553/19.03.2019 година на Окръжен съд – Кърджали, предлагам ОбС– Черноочене да приеме следното решение:
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 68, ал.1 и чл. 68а от ЗСВ, в изпълнение на разпоредбите на Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели и във връзка с Писмо с изх. №553/19.03.2019 г. от Кърджалийския окръжен съд, Общински съвет – Черноочене реши:

-Одобрява 6 кандидати за съдебни заседатели за Районен съд-Кърджали за мандат 2020-2023 година, както следва:
1.Сеид Рамадан
2. Исмет Исмаил
3. Наим Реджеб
4. Рушен Фейзула
5. Халим Шакир
6. Фатме Али

Председател на
Временната комисия:
(Сезгин Местан)