Доклад

Съдебни заседатели

На Временната комисия за изготвяне на предложенията за съдебни заседатели за Районен съд-Кърджали за мандат 2020-2023 година, избрана с Решение №34/23.04.2019 година на Общински съвет – Черноочене

Във връзка с Писмо с изх. №553/19.03.2019 г. на Окръжен съд – Кърджали, Общински съвет-Черноочене обяви на сайта на общината /24.04.2019 г./ откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане, като преди това със свое Решение №34/23.04.2019 г. създаде Временна комисия за изготвяне на предложенията за съдебни заседатели за Районен съд-Кърджали за мандат 2020-2023 година. Съгласно същото решение срокът за подаване на необходимите документи от страна на кандидатите за съдебни заседатели е 31.05.2019 година.
На 06.06.2019 година Временната комисия проведе заседание за проверка на документите на кандидатите, подали заявления, като установи, че при квота от 8 броя съдебни заседатели, които да бъдат предложени от ОбС–Черноочене, кандидатите са общо 6. Същите бяха допуснати за участие в изслушването, насрочено за 21.06.2019 година, от 14.00 часа.
Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели се състоя в заседателната зала на ОбС – Черноочене.
Във връзка с чл. 68а, ал.2 от ЗСВ няма постъпили становища или предварително поставени въпроси към кандидатите.
Изслушването се извърши по реда на подаване на заявленията от страна на кандидатите за съдебни заседатели, като всеки кандидат се представи и изложи своите мотиви за кандидатурата си.
След приключване на изслушването Председателят на Временната комисия г-н Сезгин Местан обобщи цялата информация относно избора на кандидатите за съдебни заседатели.
След направеното обсъждане комисията единодушно взе следното решение:
– Предлага на Общински съвет – Черноочене да одобри 6 кандидати за съдебни заседатели за Районен съд-Кърджали, за мандат 2020-2023 година, както следва:
1.Сеид Рамадан
2. Исмет Исмаил
3. Наим Реджеб
4. Рушен Фейзула
5. Халим Шакир
6. Фатме Али

Настоящият Доклад е съставен на 21.06.2019 година на основание чл.68а, ал.3 от Закона за съдебната власт.

21.06.2019 г. Председател на ВК: /П/
с.Черноочене /Сезгин Местан/

Приложение:

protokol_vk