Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес на Център за социални услуги в домашна среда по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.040-0029 ,по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ.

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Черноочене е бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.040-0029 в размер на 90095,04 лева със срок на изпълнение 01.07.2019 -30.09.2020 година. Проектът ще даде възможност да бъдат задоволени нуждите на минимум 60 потребители от община Черноочене да получат качествена и адекватна на нуждите им патронажна грижа в рамките на до 2 часа дневно, за период от 12 месеца чрез обучен екип от медицински специалисти, психолог, социален работник и домашни помощници.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ” предоставянето на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания е разгледано като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ в съответствие с Решението на ЕК за УОИИ / 20.12.2011 година.
Патронажната грижа се определя като УОИИ, като част от безвъзмездната финансова помощ във връзка с предоставянето на услугата представлява компенсация за обществена услуга за доставчика на тази услуга. Услугата „Патронажна грижа” следва да бъде възложена от общината в съответствие с изискването на Решението на ЕК за УОИИ, като задължението за изпълнение важи за срок от 12 месеца.
Възлагането на услугата се осъществява с акт за възлагане или поредица от няколко акта, които в своята съвкупност следва да съдържат всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ. Възлагането на УОИИ се осъществява с Решение на ОбС на доставчика чрез кмета на общината, който трябва да изготви заповед за възлагане и Правилник за вътрешния ред по предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, които съвкупно да съдържат всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ.

Във връзка с изложеното е необходимо ОбС да:

1. Възложи на кмета на общината изготвянето на заповед за възлагане на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ на Център за социални услуги в домашна среда, съдържща всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ;
2. Приеме Правилник за устройството и организация на дейността на „Център за социални услуги в домашна среда” по предоставянето на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”;
3. Възложи на кмета на общината разработване на Правила за вътрешния ред по предоставяне на услугата от общ икономически интерес „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”.

В тази връзка предлагам на ОбС – с. Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :
На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане, чл.52 и чл.53 от ЗОС, във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 година Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

1. Възлага на кмета на общината изготвянето на заповед за възлагане на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ на „Център за социални услуги в домашна среда”, съдържща всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ;
2. Приема Правилник за устройството и организация на дейността на „Център за социални услуги в домашна среда” по предоставянето на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”;
3. Възлага на кмета на общината да разработи Правила за вътрешния ред по предоставяне на услугата от общ икономически интерес „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” в срок до 15.07.2019 година.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

ПРИЛОЖЕНИЕ:

pravilnik_soc_usl_2019