Протокол

Съдебни заседатели

Днес, 06.06.2019 година /четвъртък/, от 15.00 часа, в заседателната зала на ОбС – Черноочене, се проведе заседание на Временната комисия, избрана с Решение №34/23.04.2019 г. на Общински съвет – Черноочене, която да проведе процедура за подбор на кандидатите за съдебни заседатели при Районен съд – Кърджали за мандат 2020-2023 г. в състав:

Председател: 1. Сезгин Местан
Членове: 2. Себахат Мехмед
3. Мехмед Емин
4. Недрет Мехмед
5. Гюлтен Реджеб,
при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1.Проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели при Районен съд – Кърджали за мандат 2020-2023 година.

На заседанието присъстваше целият състав на Временната комисия.
Участие в заседанието взе и г-жа Бедрие Газиюмер – председател на ОбС-Черноочене.
Временната комисия извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и установи следното:
1.Заявления и приложени изискуеми документи са подадени от 6 /шест/ кандидати за съдебни заседатели при квота от 8 /осем/ за Общински съвет-Черноочене, а именно:
– Сеид Рамадан
– Исмет Исмаил
– Наим Реджеб
– Рушен Фейзула
– Халим Шакир
– Фатме Али
2.Документите, подадени от кандидатите, са изрядни.

Комисията единодушно /при кворум от 5 души/ реши:
-Допуска всичките 6 кандидати до участие в изслушването по чл.68а от ЗСВ, което ще се проведе на 21.06.2019 година /петък/, от 14.00 часа, в заседателната зала на ОбС-Черноочене.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

06.06.2019 г. Председател на ВК: /П/
с.Черноочене /Сезгин Местан/