Община Черноочене ще обгрижва над 60 лица в неравностойно положение

Новини

Над 60 лицата с увреждания и възрастни над 65 г., които са в затруднение или в невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация от района ще получават психологическа подкрепа, здравни грижи и комунално-битови услуги по спечелен проект на  община Черноочене.

Кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа административен договор по процедура №BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – КОМПОНЕНТ 2“ с Министерство на труда и социалната политика и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 90 095, 04 лв., от които разходи по линията на Европейския социален фонд – 76580,78 лв.

Съгласно сключеното споразумение се предвижда от началото на месец юли да стартира 15 месечен проект за предоставяне на услуги от общ икономически интерес.

Услугите ще се предоставят от октомври, след извършена процедура по набиране, оценяване и класиране на потребителите.

Мобилен екип от 1 психолог, 4 здравни специалисти, 1 социален работник и 2-ма домашни помощници ще посещават ежедневно домовете на потребителите и в рамките на максимум 2 часа ще предоставят услуги според индикираните им потребности.

Право да кандидатстват и за тази помощ имат и обгрижваните лица по действащата програма за „Личен асистен“.

Айдън Осман сподели, че откакто през 2013 г. е открит Център за социални услуги в домашна среда по друг социален проект до сега над 170 нуждаещи се от района са получили услуги от този вид.

„Винаги целим да осигурим качествена грижа в домашна среда на лица с трайни увреждания с невъзможност за самообслужване, чрез повишено качество на грижа, целенасоченост и гъвкавост на предоставянето на услуга в общността“, каза Айдън Осман.

Исмет ИСМАИЛ